Με σημαντική για την χώρα μας απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), το ΓΕΕΘΑ ορίστηκε επικεφαλής της ομάδας εργασίας Ανάπτυξης Έργου Εκπαίδευσης (Education Project Team), που ανήκει στην European Defence Standardization Management Group (EDSMG/Ευρωπαϊκή Αμυντική Τυποποίηση), η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών-μελλών και της Διεύθυνσης Industry Stakeholders Engagement (ISE) του ΕΟΑ, του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (EUMS), της Γενικής Διεύθυνσης Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC DG DEFIS), των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, του ΝΑΤΟ και της Ένωσης Βιομηχανιών Αεροδιαστημικής της ΕΕ (ASD/STAN). Το έργο της Ομάδας Ανάπτυξης Έργου Εκπαίδευσης του EDSMG,  εστιάζεται:

1/ Στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της εκπαίδευσης επί της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τυποποίησης, το οποίο μεταξύ άλλων, θα προσφέρει εκπαιδευτικές ενότητες και προϊόντα εκπαίδευσης επ’ ωφελεία των εμπλεκομένων φορέων.

2/ Στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενός πιλοτικού σεμιναρίου τηλε-εκπαίδευσης εντός του έτους, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα επί των αναγκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των κ-μ του ΕΟΑ στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Τυποποίηση.

Στο ΓΕΕΘΑ που είναι ήδη επικεφαλής στην εκπαίδευση επί της Τυποποίησης του ΝΑΤΟ, προστίθεται πλέον και η διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης επί της Αμυντικής Τυποποίησης στην ΕΕ, αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία του σε έναν εκ των βασικών πυλώνων των δύο Οργανισμών.