Την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης σύσκεψη με τίτλο «JUMBO Intelligence Community Meeting for JEIS» και θέμα την πρόοδο υλοποίησης των εργασιών ίδρυσης της Διακλαδικής Σχολής Πληροφοριών της ΕΕ (JEIS : Joint EU Intelligence School), η συγκρότηση της οποίας έχει αναληφθεί από τη Διεύθυνση Πολιτικής Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ.

Η ίδρυση της JEIS εντάσσεται στα προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO : Permanent Structure Organization) της ΕΕ και τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA). Στην JEIS συμμετέχει πέραν της χώρας μας και η Κύπρος, καθώς και η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία και η Τσεχία με καθεστώς παρατηρητών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι εκπρόσωποι πέντε Κρατών Μελών της PESCO (Κύπρος, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Σλοβενία), καθώς και εκπρόσωποι του EDA, του EUMS (European Union Military Staff) και του MPCC (Military Planning and Conduct Capability). Στη σύσκεψη, πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις επί του οδικού χάρτη ενεργειών ολοκλήρωσης του εγχειρήματος και ανταλλαγή απόψεων, επί της συμμετοχής και άλλων μελών της ΕΕ στο εν λόγω πρόγραμμα.