Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκήρυξε διαγωνισμό, διάρκειας τριών (3) ετών (2021-2023) και προϋπολογισμού € 42.533.876,52 (ανώτατο όριο δαπάνης) για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα Mercedes-Benz 240GD και τα φορτηγά Steyr 680M. Από τα € 42.533.876,52 τα € 16.637.500,56 αφορούν στην υποστήριξη των Mercedes-Benz 240GD, ενώ τα € 25.896.375,96 στην υποστήριξη των Steyr 680M. Και στις δύο (2) περιπτώσεις τα ποσά θα κατανεμηθούν ισόποσα για κάθε ένα (1) από τα τρία (3) χρόνια της διάρκειας του προγράμματος. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 8η Φεβρουαρίου 2021.