Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Π.Ν είναι η διαχείριση και ο εξορθολογισμός του προσωπικού. Δεδομένου πως τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σημαντικά οι εισακτέοι των παραγωγικών σχολών (ΣΝΔ και ΣΜΥΝ) ενώ ταυτοχρόνως έχουν εκμηδενιστεί οι προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ. Τελευταία θετική εξέλιξη ήταν ο θεσμός των ΟΒΑ όμως εξ όσων φαίνεται το ενδιαφέρον δεν ήταν μεγάλο ενώ οι θέσεις που καλύφθηκαν δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν το σύνολο των τρέχουσων αναγκών στο Π.Ν και ειδικότερα στις μονάδες κρούσης.

Από τις κυριότερες παθογένειες είναι το γεγονός πως οι Υπαξιωματικοί του Π.Ν εκ της ΣΜΥΝ υπηρετούν ως υπαξιωματικοί εν πλω υπερετώντας σε μονάδες κρούσης περί τα 16 χρόνια ενώ εκ των υστέρων προάγονται στον βαθμό του Σημαιοφόρου και υπηρετούν περί τα 17 χρόνια σε υπηρεσίες ξηράς. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τη ΣΜΥΝ ορκίζονται Κελευστές παραμένοντας στον βαθμό για δύο χρόνια, ακολούθως Επικελευστές για έξι χρόνια, Αρχικελευστές για 6 χρόνια και τέλος Ανθυπασπιστές για πέντε χρόνια. Σύνολο 16 χρόνια μάχιμης υπηρεσίας ενώ ως τη συνταξιοδότηση τους μεσολαβούν άλλα 17 χρόνια.

Το ζήτημα είναι πως με την έλλειψη προσωπικού η μαζική φυγή των υπαξιωματικών από τα πλοία απόρροια των προαγωγών δημιουργεί μεγάλα κενά σε νευραλγικές ειδικότητες που βασίζεται η μαχητική ισχύς ενός πλοίου ή μιας μονάδας κρούσεως γενικότερα. Από τη μια μεριά παρατηρείται το γεγονός να μην υπάρχει επαρκές απόθεμα προσωπικού για τα πλοία και από την άλλη η ταχεία άνοδος στον βαθμό του Σημαιοφόρου οδηγεί τους υπαξιωματικούς σε Υπηρεσίες Ξηράς στερώντας απο τον στόλο πολύτιμο έμψυχο δυναμικό.

Επιβάλλειται η καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού και ο εξορθολογισμός των στελεχών ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό επιχειρησιακό όφελος μέσα σε ένα πλαίσιο δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών που δεν επιτρέπει μαζικές προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ ώστε να καλύπτονται κενά.

Είτε πρέπει οι Υπαξιωματικοί να παραμένουν στα πλοία πέραν των αρχικών 16 ετών ως αξιωματικοί αναλαμβάνοντας και τις ανάλογες ευθύνες είτε δεδομένης της κόπωσης που παρουσιάζει η συνεχής θαλάσσια υπηρεσία για 16 έτη να περιλαμβάνει διαστήματα μεταθέσεων στη ξηρά και ακολούθως ξανά σε πλοίο ώστε να διασφαλίζεται ένα διάλειμα για το προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί πως στα περισσότερα ναυτικά διεθνώς οι υπαξιωματικοί παραμένουν για το σύνολο της καριέρας τους έως ότου αποστρατευτούν ως Υπαξιωματικοί και δεν προάγονται στον βαθμό του Αξιωματικού ή αυτοί που προάγονται επιλέγονται μέσα από αυστηρές δοκιμασίες τηρώντας ξεχωριστά κριτήρια.

Δυστυχώς οι οικονομικές συνθήκες του 2018 δεν επιτρέπουν εύκολες λύσεις και πρέπει να υπερισχύσει το συλλογικό όφελος για το Π.Ν και όχι το κακώς εννοούμενο συντεχνιακό. Δεδομένου του ότι προσλήψεις δεν πραγματοποιούνται και δεν θα πραγματοποιηθούν για τα προσεχώς 3-4 χρόνια η λύση πρέπει να βρεθεί εκ των ενόντων με εξορθολογισμό του προσωπικού και ορθή κατανομή αυτού.