Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος αποτελεί μια αθέατη όψη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τα συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου δεν είναι χρήσιμα μόνον εν καιρώ επιχειρήσεων αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ειρήνης καθώς μέσω αυτών υποκλέπτονται πληροφορίες, πραγματοποιούνται παρακολουθήσεις κτλ. Τα συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου δύναται επίσης να στοχοποιούν εχθρικές θέσεις.

Στο άρθρο παρατίθενται εναλλακτικές λύσεις για την αναβάθμιση των μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου του Ελληνικού Στρατού από τη Σουηδία. Οι Σουηδοί θεωρούνται από τους πρωτοπόρους στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο από τη δεκαετία του 1970 αναπτύσσοντας έξυπνες τεχνολογίες.

Να σημειώσουμε επίσης ότι η Τουρκία έχει κάνει αξιόλογες ενέργειες στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο εντάσσοντας νέα συστήματα όπως το Koral και αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες. Αντίστοιχες κινήσεις είναι απαραίτητο να λάβουν χώρα και από ελληνικής πλευράς εντάσσοντας νέες δυνατότητες στο Όπλο των Διαβιβάσεων.

Sirius

Τα Sirius είναι μια οικογένεια καινοτόμων και δικτυωμένων παθητικών αισθητήρων, τα οποία βασίζονται σε κοινή αρχιτεκτονική, και παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Η παθητική διάσταση των αισθητήρων σημαίνει ότι οι φίλιες δυνάμεις αποκτούν γνώση της τακτικής κατάστασης που επικρατεί στο πεδίο της μάχης, χωρίς τον κίνδυνο εντοπισμού, άρα με μεγαλύτερη ασφάλεια.

To Sirius μπορεί να υιοθετηθεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα ή στο μέγεθος και την έκταση που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης, ανάλογα με τις επιχειρησιακές του ανάγκες ή με τις ανάγκες που απορρέουν από τη γεωγραφία του. Επιγραμματικά, το Sirius είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ELINT (Electronic Intelligence) και COMINT (Communication Intelligence).

Αισθητήρας του συστήματος Sirius.

Η ολοκληρωμένη διάσταση του Sirius επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης διαφορετικών αισθητήρων, ο καθένας τους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, αλλά όλοι μαζί ως ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα. Υψηλή ευαισθησία των αισθητήρων, μεγάλη ακτίνα δράσης, υψηλή ακρίβεια, ευρεία κάλυψη του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Sirius.

Η συλλογή των δεδομένων και των πληροφοριών είναι το αρχικό στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι η επεξεργασία τους, η οποία γίνεται μέσω ισχυρών και επιλεγμένων αλγορίθμων και αυτόματων επιλογών-διαδικασιών. Είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος, ειδικά σε περιπτώσεις λειτουργίας σε κορεσμένα περιβάλλοντα, από πλευράς πληροφοριών.

Ο λόγος της χρήσης πολλών διαφορετικών αισθητήρων είναι η κάλυψη της ανάγκης απόκτησης και πρόσβασης σε ακριβείς πληροφορίες. Οι πολλοί και διαφορετικοί αισθητήρες, σε συνδυασμό με τα συστήματα επεξεργασίας τους, καλύπτουν όλο το φάσμα των δράσεων, από τη συλλογή μέχρι την τελική πληροφορία, η οποία μπορεί να διατεθεί σε όλα τα κλιμάκια διοίκησης.

EPS-200 και EPS-500

To EPS-200 είναι αισθητήρας Ηλεκτρονικών Μέσων Υποστήριξης (ESM : Electronic Support Measures) και παθητικής επιτήρησης σημάτων ραντάρ. Ανήκει στην οικογένεια των παθητικών αισθητήρων Sirius για εφαρμογές στο χερσαίο πεδίο μάχης. Το EPS-200 έχει τη δυνατότητα συλλογής και αναγνώρισης όλων των εκπομπών ραντάρ, ενώ η χρήση αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά σε κορεσμένο περιβάλλον σημάτων.

Η λειτουργία του EPS-200 είναι αυτοματοποιημένη, μέσω της χρήσης ισχυρών και αξιόπιστων αλγορίθμων για την επεξεργασία των συλλεγμένων σημάτων. Επίσης είναι απολύτως ικανό για λειτουργία εντός ενός ευρύτερου δικτύου αισθητήρων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, όπως είναι το Sirius. Το EPS-200 μπορεί να τοποθετηθεί μόνιμα σε μια θέση στρατηγικής σημασίας ή να είναι κινητό και να αλλάζει θέση κάθε φορά, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Αισθητήρας του συστήματος EPS.

Επίσης η κεραία του EPS-200 μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ενώ επιτυγχάνει υψηλής ακρίβειας εύρεση κατεύθυνσης, μέσω της συμβολομετρίας. Το EPS-200 καλύπτει τις συχνότητες 1-18 (0,5-40) GHz και σημειώνει δυναμική ακτίνα δράσης 80 dB, ενώ η ακρίβεια συχνότητας είναι της τάξεως των 100 kHz. Επίσης, μπορεί να ιχνηλατήση ταυτόχρονα 1.000 σήματα με δυνατότητα αποθήκευσης (σε βάση δεδομένων) 10.000 σημάτων.

Ο EPS-500 είναι ένας παθητικός αισθητήρας ELINT με ικανότητα εκτεταμένης καταγραφής και ανάλυσης σημάτων πέρας του ορίζοντα. Ενσωματώνει ψηφιακή τεχνολογίας και σπονδυλωτή σχεδίαση, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, τόσο σε επίπεδο κεραίας όσο και σε επίπεδο δέκτη. Όπως το EPS-200 έτσι και το EPS-500 ενσωματώνει υψηλό βαθμό αυτοματισμού, μέσω της χρήσης αλγορίθμων. Επίσης μπορεί να λειτουργεί εντός ενός ευρύτερου δικτύου αισθητήρων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί μόνιμα σε μια θέση ή να είναι κινητό.

Το EPS-500 καλύπτει τις συχνότητες 0,5-18 (40) GHz και σημειώνει δυναμική ακτίνα δράσης 90 dB, ενώ η ακρίβεια συχνότητας είναι της τάξεως των 100 kHz. Επίσης, μπορεί να ιχνηλατήση ταυτόχρονα 1.000 σήματα με δυνατότητα αποθήκευσης (σε βάση δεδομένων) 10.000 σημάτων.