Η Διοίκηση Μηχανικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και υποστήριξη εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγα). Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου του 2022.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα € 14 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στους 108 μήνες (το μέγιστο), δηλαδή εννέα (9) χρόνια), από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 24 μήνες (το μέγιστο) αφορούν στην μελέτη και κατασκευή του έργου και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού (του εξομοιωτή και της αεροσήραγγας) και οι 84 μήνες (επτά χρόνια) αφορούν στη συντήρηση και τη λειτουργία του έργου. Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Υπενθυμίζουμε ότι το διάστημα 19-25 Φεβρουαρίου του 2021, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση προσωπικού της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ), στον εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγα) που διαθέτουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αξιοποίηση του εξομοιωτή έδωσε την δυνατότητα στο προσωπικό των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων να αποκομίσει εμπειρία αντίστοιχη με εκείνη της εκτέλεσης πραγματικών αλμάτων, σε ασφαλές περιβάλλον και ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρόνο και πολύτιμους πόρους.

Για την μετεξέλιξη της εκπαίδευσης στην ελεύθερη πτώση στην Ελλάδα μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο: