Το ΓΕΣ, έχοντας σαν φάρο τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, αναγνωρίζει το ανθρώπινο δυναμικό ως τον κορυφαίο πολλαπλασιαστή ισχύος του Στρατού Ξηράς.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 21 Μαΐου, υπογράφτηκε Συμφωνητικό Συνεργασίας, μεταξύ του ΓΕΣ και της Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρείας ΑΚΟΣ, για την έναρξη μίας σειράς δράσεων, μεταξύ των οποίων: (α) Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του προσωπικού (β) Η ενημέρωση στον τομέα πρόληψης κατά του καρκίνου και (γ) Η από κοινού με το ΓΕΣ διενέργεια ερευνών, σε ζητήματα αιχμής της δημόσιας υγείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έτος μέριμνας για το προσωπικό, θα συνεχιστούν αμείωτες οι προσπάθειές μας, για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού μας.