Η ΓΔΑΕΕ ανακοίνωσε ότι έκανε αποδεκτή της Υπ’ αριθμό 132/2021 γνωμοδότηση της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ και ενέκρινε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 05/18 (δηλαδή του 2ου…