Το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα MARSUR (Maritime Surveillance), στο οποίο συμμετέχουν Ελλάδα και Κύπρος, πέρασε στην επόμενη, τρίτη φάση. Στη δεύτερη φάση το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη συντήρηση δικτύων, την επίλυση ζητημάτων με το σύστημα MEXS (MARSUR Exchange System) και την αξιοπιστία του λογισμικού κατά τη διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων επιτήρησης. Στην τρίτη φάση αποσκοπεί στην αύξηση της συνεργασίας με άλλα περιβάλλοντα, κυρίως με το CISE (EU Common Information Sharing Environment). Του προγράμματος ηγείται η Γερμανία ενώ συμμετέχουν, εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία.