Η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) προκήρυξε ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά,  για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών προς υποστήριξη των μη-επανδρωμένων αεροσκαφών Πήγασος ΙΙ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 277.623,19, συμπεριλαμβανόμενων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

Η απόφαση για την επιλογή της αναδόχου εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ οι υπηρεσίες θα πρέπει να αρχίσουν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των αντίστοιχων υλικών.