Η ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) προκηρύσσει δημόσιο, ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τη προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων ειδικών αποστολών-επιχειρήσεων, για το Στρατό Ξηράς (δείτε ΕΔΩ). Η προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της συνδρομής του Στρατού στη διαχείριση και τον έλεγχο των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η προμήθεια αφορά στην «κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι € 750.000 (χωρίς να συνυπολογιστεί η δαπάνη ΦΠΑ) και η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Η υποβολή προσφορών ξεκινά από σήμερα και μέχρι τις 14 Ιουνίου. Η αποσφράγιση των προσφορών έχει οριστεί για τις 18 Ιουνίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι ενδεικτική