Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) προκήρυξε διαγωνισμό προμήθειας αντιμέτρων τορπιλών και υποστήριξης τους. Όπως αναφέρει η προκήρυξη, κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει οριστεί στα € 10 εκατομμύρια, το μέγιστο, και αφορά στην περίοδο 2020-2023 με την εξής κατανομή: € 2,6 εκατομμύρια για το 2020, € 3 εκατομμύρια για το 2021, € 3,01 εκατομμύρια για το 2022 και € 1,39 εκατομμύρια για το 2023. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης του προγράμματος θα υπάρξει κατάλληλη μετακύλιση στα επόμενα έτη. Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων έχει οριστεί η 2η Ιουλίου του 2020, ενώ η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 3 Ιουλίου του 2020.