Χθες δημοσιεύσαμε την είδηση ότι στις 14 Ιανουαρίου η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) προκήρυξε διαγωνισμό για την υποστήριξη των κινητήρων των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου EMB-145H EriEye και μεταφοράς υψηλών προσώπων ΕΜΒ-135LR/BJ. Χθες, 18 Ιανουαρίου, η ΠΑ προκήρυξε διαγωνισμό και για την υποστήριξη των αεροσκαφών (δείτε ΕΔΩ), διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με συνολικό προϋπολογισμό € 23.951.147 συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (€ 2.536.170,01 καθαρό ποσό). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης υποστήριξης των αεροσκαφών βάσει του προτύπου υποστήριξης PBL (Performance Base Logistic), με στόχο την διατήρηση της ελάχιστης ετήσιας πτητικής εκμετάλλευσης ως ακολούθως: EMB-135LR (400 ώρες πτήσης), EMB-135BJ (300 ώρες πτήσης) και EMB-145H EriEye (800 ώρες πτήσης ως άθροισμα εκμετάλλευσης για το σύνολο των τεσσάρων αεροσκαφών).

Η σύμβαση δεν περιλαμβάνει την υποστήριξη των κινητήρων (έχει προκηρυχτεί διαφορετικός διαγωνισμός), εκτός από το περίβλημα του κινητήρα (Nacelle), τα υποεξαρτήματα του και το σύστημα TRS (Thrust Reverser System), τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις προβλέψεις της σύμβασης. Επίσης, η σύμβαση δεν περιλαμβάνει το σύστημα αποστολής των EriEye (επίσης υπάρχει σε εξέλιξη σχετικός διαγωνισμός). Η δαπάνη ανά έτος έχει κατανεμηθεί ως εξής: € 8.175.574 το πρώτο έτος, € 4.550.000 το δεύτερο έτος, € 6.675.573 το τρίτο έτος και € 4.550.000 το τέταρτο έτος. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 25η Φεβρουαρίου του 2022 και η αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία η 11η Μαρτίου του 2022.