Εντός του 2021 ο Αμερικανικός Στρατός θα παραλάβει τα πρώτα ολοκληρωμένα συστήματα όρασης και επίγνωσης της τακτικής κατάστασης IVAS (Integrated Visual Augmentation System). Τα IVAS θα επιτρέψουν στον στρατιώτη να έχει, ανά πάσα στιγμή, ολοκληρωμένη εικόνα της τακτικής κατάστασης: Παραγωγή και προβολή τρισδιάστατων χαρτών, καταγραφή εικόνας και ήχου και ικανότητα διαβίβασης τους σε πραγματικό χρόνο μεταξύ στρατιωτών και/ή ανωτέρων κλιμακίων, αυτόματο και σε πραγματικό χρόνο προβολή δεδομένων κατεύθυνσης και πλοήγησης, σηματοδότηση φίλιων και εχθρικών θέσεων, καθώς και χαρακτηριστικών σημείων του πεδίου μάχης κ.ά. Συνολικά ο Αμερικανικός Στρατός θέλει, σε πρώτη φάση, 40.000 IVAS.