Ο Αμερικανικός Στρατός, σε συνεργασία με το MIT (Massachusetts Institute of Technology), ανέπτυξαν έναν νέο τρόπο σύνδεσης μεταϋλικών (metamaterials), ο οποίος παράγει δυναμικές δομές. Η συγκεκριμένη μέθοδος ενώνει υλικά με μοναδικές μηχανικές ιδιότητες, μέσω της χρήσης διακριτών δικτυωτών πλεγμάτων, και έτσι δημιουργούνται δομές με επαναρυθμιζόμενες ιδιότητες. Σύμφωνα με στελέχη του Αμερικανικού Στρατού, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα «η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την πιθανότητα της δημιουργίας ρομπότ από ρομπότ … για παράδειγμα, μια ομάδα ρομπότ θα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να σχηματίσουν μια γέφυρα για τη ζεύξη ενός ποταμού». Τα αποτελέσματα του προγράμματος δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Sciences Advances».