Όπως ανακοίνωσε η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) προχώρησε στον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής για το πρόγραμμα εν συνεχεία υποστήριξης των ελικοπτέρων AS-332C1 Super Puma.

Όπως ανακοίνωσε η ΓΔΑΕΕ απορρίφθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών της «Airbus» (δεν ικανοποιούσε τους Γενικούς Όρους 5 Παρ.6 και 9 Παρ. 1.4.2), της «Κυριακίδης-Cylinder» (δεν ικανοποιούσε Γενικούς Όρους 5 Παρ.6 και 9 Παρ.1.4.2) και της «AIRTELIS» (δεν ικανοποιούσε τους Γενικούς Όρους 9 Παρ.1.2.2.4 και 9 Παρ. 1.4.2).

Αντίθετα έγινε αποδεκτός ο φάκελος δικαιολογητικών της «Ruag» καθώς «ικανοποιεί τις απαιτήσεις δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης», όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Οι εταιρίες των οποίων απορρίφθηκαν οι φάκελοι έχουν το δικαίωμα υποβολής προδικαστικής προσφυγής, εντός προθεσμίας 10 ημερών

Μετά την πάροδο του δεκαημέρου θα εκδοθεί πρόσκληση για τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού που είναι η υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Υπενθυμίζουμε ότι ο 2ος επαναληπτικός διαγωνισμός προκηρύχτηκε στις 16 Οκτωβρίου του 2020 και είναι συνολικού προϋπολογισμού € 37.767.204 (χωρίς ΦΠΑ) για την κάλυψη της περιόδου 2021-2024.