Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αντικατάσταση – αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των αεροσκαφών του ΛΣ.ΕΛ.ΑΚΤ.

Πιο αναλυτικά για τα δύο (02) αεροπλάνα και τα δύο (02) ελικόπτερα : α) Αναβάθμιση-Αντικατάσταση του ηλεκτροπτικού συστήματος με ύπαρξη καμερών υψηλής ευκρίνειας και το δυνατόν μεγαλύτερης εμβέλειας με λειτουργίες κατ’ ελάχιστον ημέρας-νύχταςυπερύθρου ακτινοβολίας-βραχέως υπερύθρου ακτινοβολίας (SWIR),

β) Κατασκευή και εγκατάσταση σταθμού εργασίας (πλήρης κονσόλα ελέγχου με κάθισμα χειριστού συστήματος) κατάλληλα κατασκευασμένου και σχεδιασμένου προκειμένου να επιτρέπεται η εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση του στο αεροσκάφος. Κατ’ ελάχιστον ο σταθμός θα φέρει εκτός από τα χειριστήρια του ηλεκτροπτικού συστήματος οθόνη ή οθόνες (ανάλογα το αεροσκάφος και την εργονομία του) υψηλής ευκρίνειαςανάλυσης διάστασης ίσης ή μεγαλύτερης των 17’’ η κάθε μια.

Συσκευής συστήματος AIS συμβατής με το υπόλοιπο σύστημα και τα εξαρτήματα του ώστε να συνεργάζεται αρμονικά μαζί του υπό όλες τις συνθήκες. Κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό διαχείρισης αποστολής, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα από τους αισθητήρες του σκάφους (νέους ή και υπάρχοντες) θα τα προβάλει, θα τα συσχετίζει και θα τα αποθηκεύει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η επιχειρησιακή απόδοση του εναερίου μέσου, και

γ) Radar επιφανείας 360° το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον και θα μπορεί να εγκλωβίζει πολλαπλούς στόχους επιφανείας. Επιπρόσθετα θα μπορεί να συνεργάζεται με δέκτη AIS, και να απεικονίζει παράλληλα με την τακτική εικόνα τα στοιχεία των εκπομπών AIS στους στόχους επιφανείας. Επίσης να μπορεί να αποστέλλει συντεταγμένες των στόχων στο σύστημα διαχείρισης πτήσης UNS 1K της Universal Avionics που διαθέτει το αεροπλάνο και να διαθέτει λειτουργία αποφυγής καιρού (weather avoidance). Για τα υπόλοιπα αεροσκάφη [ένα (01) αεροπλάνο και ένα (01) ελικόπτερο] απαραίτητη είναι η εγκατάσταση όλων εκείνων των απαραίτητων σταθερών εξαρτημάτων (καλωδίωση, βάσεις κλπ.), ώστε να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα του συστήματος και η αποτελεσματικότητα του στόλου των αεροσκαφών που το ΛΣ διαθέτει.

Πρόκειται για το πρόγραμμα

«Αναβάθμιση / Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣΕΛ.ΑΚΤ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ 12.000.000,00€