Ξεκίνησαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα πρώτα συμπεράσματα από την Επιχείρηση Spring Shield της Τουρκίας στη Συρία.

Η Επιχείρηση αυτή ήταν, με βάση τα δημοσιεύματα τουλάχιστον, η πρώτη Επιχείρηση των ΤΕΔ που δοκιμάστηκε το δόγμα των Δικτυοκεντρικών Επιχειρήσεων εναντίον «μιας σχετικά οργανωμένης – κανονικής δύναμης». Η φράση εντός των εισαγωγικών μεταφέρεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων και παρακαλούμε να τη συγκρατήσουμε.

Τα συμπεράσματα των Επιτελείων των ΤΕΔ, καταλήγουν στο ότι αυτές υπερείχαν στο συντονισμό και την επικοινωνία επανδρωμένων και μη επανδρωμένων συστημάτων στο πεδίο της μάχης πετυχαίνοντας υψηλά επιχειρησιακά αποτελέσματα και λαμβάνοντας μια ιδέα από τη μορφή των μελλοντικών πολέμων όσων αφορά τον τύπο και το Δόγμα.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το γεγονός ότι η νέα μορφή επιχειρήσεων που εφάρμοσαν οι ΤΕΔ στη Συρία, δεν απέφερε μόνο μετρήσιμα αποτελέσματα στο πεδίο, αλλά μέσω της δυνατότητας βιντεοσκόπησης που προσέφεραν τα μη επανδρωμένα, επετεύχθη επικράτηση στον τομέα των Ψυχολογικών Επιχειρήσεων (Ψ.ΕΠ) επί του αντίπαλου, αλλά και της κοινής γνώμης.

Πηγή: maps.southfront.org

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα Επιτελεία των ΤΕΔ, σχετικά με το Δόγμα των Επιχειρήσεων που θα ακολουθήσουν συνοψίζονται στο εξής:

Interoperability and Human – Machine Cooperation  (Διαλειτουργικότητα και συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μέσων),

έτσι ώστε άνθρωποι και μέσα να αλληλοεπιδρούν μέσω ενός κοινού δικτύου ανταλλάσσοντας την τακτική εικόνα και άλλου είδους δεδομένα, να καταλήγουν σε μια κοινή ανάλυση και ερμηνεία αυτών, να εξάγονται κοινά συμπεράσματα και να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις οι οποίες θα εκτελούνται επί του πεδίου. Στο τελικό στάδιο θα λαμβάνει χώρα η αποτίμηση του αποτελέσματος των ενεργειών των τμημάτων και θα εξάγονται συμπεράσματα προκειμένου να προβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις, αλλά και σε περεταίρω ανάλυση.

Το κεντρικό στοιχείο της δομής αυτής, δεν είναι άλλο από την αλληλεπίδραση (αμφίδρομη επικοινωνία και αλληλεξάρτηση)  μεταξύ χιλιάδων ανθρώπων και μέσων που σκοπό έχει να μετατρέψει τις ΤΕΔ σε έναν οργανισμό όπως ο ανθρώπινος, στον οποίο τα ερεθίσματα που λαμβάνουν τα διάφορα όργανα του κορμιού μεταφέρονται μέσω του νευρικού συστήματος στον εγκέφαλο ο οποίος τα συνθέτει και κατόπιν δίδει στα ίδια όργανα εντολές οι οποίες μετατρέπονται σε κινήσεις.

Επίσης τα Επιτελεία ανέφεραν και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για να υλοποιηθεί αυτό το Δόγμα Επιχειρήσεων.

Η Διαλειτουργικότητα (Interoperability) προϋποθέτει:

 • Ανοιχτή και Κοινή Αρχιτεκτονική Δομή Εργασίας (Α.Κ.Δ.Ε), όπου διαφορετικά τμήματα μιας δύναμης θα μπορούν ταυτόχρονα να επεξεργάζονται και να εκμεταλλεύονται τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τις πηγές. Μιλάμε δηλαδή για έναν ενοποιημένο κύκλο συλλογής – επεξεργασίας και εκμετάλλευσης πληροφοριών. Θα πρέπει δηλαδή άπαντες να έχουν την ίδια τακτική εικόνα.
 • Αρθρωτό-τητα (Modularity), δηλαδή η προσαρμογή των δομών στα διάφορα επεισόδια προκειμένου να μη διασπάται η Α.Κ.Δ.Ε που αναφέρθηκε προηγουμένως. Με απλά λόγια  να μπορεί η Α.Κ.Δ.Ε, να δέχεται προσκολλήσεις ή απώλειες πηγών πληροφοριών ή δυνάμεων που θα ενταχθούν ή θα χαθούν από αυτή, χωρίς να επηρεαστεί ο κύκλος εργασιών της. Εάν για παράδειγμα στην αρχή των επιχειρήσεων στην Α.Κ.Δ.Ε στέλνουν πληροφορίες 20 ΜΕΑ και ένας δορυφόρος, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής χαθούν 5 ΜΕΑ και προστεθεί ένα Ιπτάμενο Ραντάρ και 10 παρατηρητές εδάφους , η Α.Κ.Δ.Ε να μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργίας της.
 • Ενσωμάτωση της δυνατότητας Επικοινωνίας των Δεδομένων (Data Communication Integration), δηλαδή η ικανότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των μέσων (επανδρωμένων και μη) προκειμένου να μεταφέρεται η ικανότητα Παρατήρησης – Στοχοποίησης – Αναγνώρισης μεταξύ τους.

Η συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και μέσων προϋποθέτει:

 • Διεπαφή μεταξύ ανθρώπου και μέσων (Human-Machine Interface),  το μηχανισμό δηλαδή  με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα δεδομένα που εξάγονται από μέσα. Είναι λογικό να πούμε ότι όσο αυτός ο μηχανισμός γίνεται όλο και πιο αποτελεσματικός, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα καταλήξουν σε μεγαλύτερη επιτυχία.
 • «Ομαδοποίηση» ανθρώπου και μέσων, που επιδιώκει να ενισχύσει την επιβίωση και την επίγνωση της κατάστασης, μέσω ενός συγχρονισμένου δικτύου, μαζί με συστήματα ξηράς, θάλασσας, αέρα, αμφίβιων και μη επανδρωμένων συστημάτων. Η ομαδοποίηση ανθρώπου και μέσων στοχεύει επίσης στην απόκτηση της ικανότητας μάχης, η οποία είναι ενσωματωμένη στη φύση των ανθρώπων, μέσω επανδρωμένων και μη επανδρωμένων συστημάτων και συνεπώς της ικανότητας καταπολέμησης των απειλών.
Η φιλοσοφία των Data Links στα πεδία των Επιχειρήσεων (Πηγή: ΝΑΤΟ)

Στον επίλογο των συμπερασμάτων των Επιτελείων των ΤΕΔ αναφέρεται πως οι Επιχειρήσεις στη Λιβύη ήταν μια προβολή του Δόγματος Επιχειρήσεων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Ανάπτυξη και εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομων τεχνολογιών, αύξηση του αριθμού των αισθητήρων και των διαφόρων data links, αλλά και η εισαγωγή στις ένοπλες δυνάμεις, εξειδικευμένου προσωπικού για τη χρήση αυτών των εργαλείων είναι κάποια από τα στάδια που θα λάβουν χώρα.

Παρατηρήστε την πιο κάτω εικόνα, που αποτυπώνει  όλα όσα προειπώθηκαν :

Μερικές παρατηρήσεις στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα:

 1. Τον εγκέφαλο αποτελεί το Operations Center, το οποίο είναι το Κέντρο Επιχειρήσεων του εκάστοτε Σχηματισμού που επιχειρεί.
 2. Εντύπωση προκαλεί ότι μεταξύ του Κέντρου Επιχειρήσεων και των μέσων του ΤΣ, των ΜΕΑ και των συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η.Π), δεν παρεμβάλλεται άλλο Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου, αλλά η Α.Κ.Δ.Ε που προαναφέρθηκε είναι ενωμένη απευθείας.
 3. Μεταξύ όμως των δυνάμεων της ΤΗΚ και του Κέντρου Επιχειρήσεων, παρεμβάλλεται το Κέντρο Αεροπορικής Διοίκησης στο οποίο είναι ενωμένα και τα δορυφορικά μέσα.
 4. Από τα συστήματα που απεικονίζονται στο κομμάτι του ΗΠ,  όλα βρίσκονται σε υπηρεσία, όπως και αυτά του ΤΣ. Από τα ΜΕΑ, αναμένεται η ένταξη σε υπηρεσία των Akinci, Aksingur.
 5. Από το σχεδιάγραμμα απουσιάζει το ΤΝ, το οποίο όμως αν  απεικονίζονταν, θα απεικονίζονταν όπως τα συστήματα του ΤΣ.
 6. Πολύ σημαντική πληροφορία είναι αυτή για τα HARPY. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται επίσημα, αν και ήταν αυτονόητο ότι οι γείτονες θα επιχειρούσαν την αντιγραφή τους. Το ότι ακόμη τα τουρκικά «HARPY» δεν βρίσκονται σε υπηρεσία, είναι κάτι που ελέγχεται καθώς στο Αρτσάχ, αυτά ήταν τα συστήματα που έδωσαν τη νίκη στους Αζέρους κι όχι τα Bayraktars.
 7. Τι απομένει πλέον για την πλήρη υλοποίηση του πιο πάνω σχεδιαγράμματος; Το διαστημικό και κάποια κομμάτια του αεροπορικού και αντιαεροπορικού σκέλους.

Περιγράψαμε το Δόγμα Πολέμου που ακολουθεί και θα εξελίξει η σύμμαχος. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι Ψ.ΕΠ με τις οποίες θα προσπαθήσει να αφαιρέσει από τους αντιπάλους την θέληση για πόλεμο, πριν καν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις.

Είναι ένα δόγμα που υλοποιείται και στις 5 διαστάσεις. Βέβαια, ούτε στη Λιβύη , ούτε στο Αρτσάχ δοκιμάσθηκε σε όλες του τις διαστάσεις. Όμως, είναι κάτι που υπάρχει και εξελίσσεται και από το οποίο εξάγονται και οι απαιτήσεις από την εγχώρια πολεμική βιομηχανία.

Πως μπορεί το ΓΕΕΘΑ / ΓΕΕΦ να αντιδράσει σε όλο αυτό;

Η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα, είναι απλή. Με τη υιοθέτηση ενός ομοίου δόγματος. Αλλά αυτό, ίσως αποτελέσει το θέμα μιας άλλης ανάλυσης.

Comments

 1. Ενα ακομη πολυ ενδιαφερον αρθρο κυριε Νικολοβγένη.

  Οι Τουρκοι επενδυουν συστηματικα στις δυνατοτητες των Ενοπλων Δυναμεων τους και κοιταζουν στο μελλον με την εισαγωγη δυνατοτητων τεχνητης νοημοσυνης κτλ.

  Εμεις εδω το μονο που σκεφτομαστε ειναι απο ποιον θα αγορασουμε κατι ωστε να αποσπασουμε δηλωσεις στηριξης, αντι να σκεφτομαστε τι μπορουμε να αναπτυξουμε εγχωρια, ωστε να καλυψουμε τις αναγκες μας και να κανουμε και εξαγωγες.

  1. Ενδιαφέρον άρθρο , υποπτεύονται όμως ότι προς το παρόν εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη επιχείρηση ψ.επ. των Τ.Ε.Δ. ,.ο λόγος απλός ,δεν δημοσιοποιεί τις επιχειρησιακές σου δυνατότητες και δόγμα έτσι .
   Αν ισχύει τότε δεν έχει κανένα απολύτως νόημα η απόκτηση των S400 που δεν μπορούν να κλειδώσουν σε ένα ολοκληρωμένο ήδη σύστημα data fusion.

 2. @Θεοδωρος Νικολοβγενης
  Τα άρθρα/αναλύσεις σας είναι ενημερωτικά αλλά ταυτόχρονα προβληματίζουν όσους βλέπουν τι έρχεται και λυτρώνουν και από το κάψιμο της φρεγατιαδας …
  Το στρατηγικό/τακτικό big brother που χτίζει ο εχθρός μας είναι το μέλλον.
  Όσο κάποιοι παραμένουν στην επιχειρησιακή σκέψη του χθες,στο τελος θα καταλήγουν ως στόχος για προπόνηση.
  Εμείς μια θερμική και ένα νυχτερινό δυκιαλο έχουμε και σε δοκιμές αντιμετώπισης του με αντάρτικες λύσεις βλέπουμε τις δυσκολίες …
  Όσο κιαν μερικοι δικοί μας προτιμούν να κάνουν την στρουθοκάμηλο με το κεφάλι στο χώμα ,ο εχθρός μας προχωρά,δοκιμάζει,τολμά,αποτυγχάνει και ξαναδοκιμαζει ως ότου πετύχει,πράγμα που δείχνει την προσήλωση του στους νεοωθομανικους του στόχους.
  Όσο αφορά τις Ψ.ΕΠ του Τούρκου απέναντι μας,δεν χρειάζεται από μέρους του πολύ προσπάθεια γιατί έχουμε τους εγχώριους Εφιάλτες που έχουν στρώσει τον δρόμο της ηττοπάθειας στην ελληνική κοινωνία,με την φοβικοτητα και την προδοτική αντιεθνικη στάση τους!
  Όπως σωστά και απλα αναφέρεται στο τελος του άρθρου σας ,η αλλάζουμε και τρέχουμε με τις εξελίξεις η ο εχθρός θα φτάσει να παίζει PlayStation σε real-time μαζί μας,και δεν θα ξέρουμε από που μας έρχεται τι.
  Με εκτίμηση

 3. Συγχαρητήρια κύριε Θεόδωρε για το πάλι καλό και αξιόλογο άρθρο σας.

  Ελπίζω να αξιολογήσατε ότι σας έβαλα για την κατάρριψη UAV και ντρονς.
  Ένα φτηνό αεροπλανάκι θα έκανε την δουλεία και ο εκτοξευτής χειρός με τους
  4 πυραύλους.

  Το ίδιο το φτηνό αεροπλανάκι με ταχύτητες τα 500 χιλιόμετρα την ώρα και κάθετη απογείωση,
  θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλους στόχους.
  Καταστροφή ελικοπτέρων, προσβολή ταχέων σκαφών και επίθεση στόχων εδάφους.

  Εννοείται πως χρειάζεται κάτι μεγαλύτερο για χρήση και από τα πλοία μας με μεταφορά
  10-12 πυραύλων σε βάρος που συνεπάγεται 2 πύραυλοι για ΑΑ χρήση και 4 για επίθεση άλλων στόχων.

  Άλλη λύση για κατάρριψη UAV με φτηνό κόστος δεν βρει ανακαλύψει πουθενά.
  Με εκτίμηση.

 4. Συγχαρητηρια.Βλεπετε μπροστα.Εχει ομως χαθει πολυς χρονος.Φοβαμαι οτι η ψαλιδα στο συγκεκριμενο κομματι εχει πια ανοιξει υπερβολικα και δεν κλεινει.Χρειαζομαστε λυσεις out of the box.Στον συγκεκριμενο τομεα οι Τουρκοι εχουν πραβαδισμα 15+ ετων και αν ακομα ξεκινησουμε κατι παρομοιο οσο και αν τρεξουμε αυτοι δεν θα κατσουν να μας περιμενουν.

  Ο Fylax1970 τα λεει πολυ σωστα οταν γραφει οτι «ο εχθρός θα φτάσει να παίζει PlayStation σε real-time μαζί μας,και δεν θα ξέρουμε από που μας έρχεται τι.»

  Η θα αναλαβουμε ρισκο και θα αναπτυξουμε κατι πρωτοποριακο(συνδιασμο μεσων και τακτικων) η θα αντιγραψουμε και μια ζωη θα κυνηγαμε τις εξελιξεις των διπλα.

  Υ.Γ: Ισως θα πρεπει να κανετε ενα αρθρο για τις φρεγατες.Η ματια σας ειναι πρακτικη και θα αναδειξει πολλα. Προσωπικα πιστευω οτι η υπεροχη των διπλα σε μη επανδρωμενα, loitering και αντιπλοικους καθιστα τις συζητησεις περι «φορτων μαχης» και επιχειρησεων ουτοπικες. Δυστηχως πιστευω οτι σε οποιαδηποτε αγορα και αν παμε απο τις υπαρχουσες προσφορες, το Π.Ν δεν θα τολμησει να ξεμυτισει στην Αν.Μεσογειο με οτι αυτο συνεπαγεται.Το ψυχολογικο αντικτυπο της βυθισης ενος πλοιου που μπορει να επιτευχθει πολυ ευκολα με swarm tactics και υπερ-κορεσμο θα ειναι πολυ ισχυρο για να παραβλεφθει.Και δεν χρειαζεται το πλοιο αυτο να ειναι απο τα καινουργια.Και μια 30αρα ΜΕΚΟ(εστω και εκσυγχρονισμενη) να παει ακλαυτη θα ειναι τεραστια απωλεια.

  1. @ Q

   Εσυ φιλε βλεπεις τι γινεται, οπως και ο αρθρογραφος και 5-6 ακομη εδω μεσα.

   Πηγαινε διπλα στο αρθρο με τις Belharra για να δεις τις απιστευτες ανοησιες που η γραφουν οι υπολοιποι που σκεφτονται με οριζοντα 2-3 ετων, δηλαδη οτι 32 πυραυλοι ειναι αρκετοι για φρεγατες. Πριν απο 10-20 χρονια ηταν αρκετοι, σημερα και στο μελλον οχι.

   Τα Μη Επανδρωμενα Αεροσκαφη, τα περιφερομενα πυρομαχικα, τα μικρα ντροουν αυτοκτονιας και οι πυραυλοι κατα πλοιων θα ειναι οι κυριοι εχθροι μιας φρεγατας.

   Γι αυτο και η νεα φρεγατα πρεπει να εχει πολυστρωματικη αμυνα, Μεγαλο φορτο πυραυλων κυριως Μεσου βεληνεκους, και φυσικα CIWS που να χρησιμοποιουν τοσο πυραυλους οπως το RAM, αλλα και πυροβολα οπως το Phallanx, η ακομη καλυτερα Millenium με πυρομαχικα AHEAD, η Bofors με πυρομαχικα των 40 χιλιοστων.

   Πως θα αμυνθει μια Belharra η μια HF2 / MMSC σε επιθεση κορεσμου απο πολλαπλα Περιφερομενα Πυρομαχικα η πολλαπλους πυραυλους κατα πλοιων? Πρεπει να υπαρχει μεγαλο αποθεμα πυραυλων, RAM, και πυροβολα με πυρομαχικα διασπορας. Ας δουμε πως εξοπλιζει το Ισραηλ τα πλοια του.

   1. @GP
    +1000. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και έχω γράψει πολλές φορές πως δεν ειναι δυνατόν το ’90 να τοποθετούσαμε 2 ciws στις meko και το ίδιο και στις «ΈΛΛΗ» και «ΛΉΜΝΟ» και τωρα μετά από 30 χρόνια και ενώ ξέρουμε ότι όλα τα τουρκικά πλοία από εδώ και πέρα θα είναι εξοπλισμένα με 16 αντιπλοοικους atmaca συν μεγάλο αριθμό αεροεκτοξευομενων atmaca, slam κλπ συν εκτοξευτες από τα παραλία να μιλάμε για 1!!!μονο ram δηλαδή ότι έχει και μια απλή ΤΠΚ super vita.Και μην μου πει κανείς ότι θα έχει και το 76αρι με το strales γιατί πάλι δεν φτάνει.Τα 2 ciws είναι εκ των ων ουκ άνευ μαζί με πλήρη κάλυψη από esm/ecm και τέλος το strales.

  2. Η δική μου απάντηση είναι πρώτον ευχαριστώ τον κύριο Θεόδωρο για τα καλά του λόγια.

   Θα απαντήσω και στον φίλο Q και στον Θεόδωρο: ξέρετε πως τα σχέδια ενίσχυσης
   των νησιών δεν έχουν αλλάξει ακόμα;
   Θα μεταφέρουν βράδυ με επιβατικά οχηματαγωγά σε συσκότιση ενισχύσεις!
   Με συνοδεία μια φρεγάτα S και μια πυραυλάκατο Ρουσέν γιατί έχει RAM!
   Αν χτυπήσουν και μας καταστρέψουν 4 πλοία θα χαθούν 2.000 ζωές και ο πόλεμος.
   Τι να γράψουμε πια;

   1. @ Γεώργιος Δικαίος Μικρός Ήρωας

    Σωστα τα γραφεις.

    Eιδες οτι εχει προκυρηχθει διαγωνισμος καινοτομιας?

    Θελουν ιδεες για τα εξης:
    α. Τηλεπικοινωνίες
    β. Ασφάλεια σε φυσικό και ψηφιακό επίπεδο
    γ. Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Software Development)
    δ. Ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνικού εξοπλισμού (Hardware Development)
    ε. Αμυντικά Συστήματα.

    https://crowdhackathon.com/defencetech-bootcamp/perissotera/

    1. ΦΘΗΝΗ ΛΥΣΙΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ,
     ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

     ὑπάρχει καί ἕνας ἄλλος τρόπος ποῦ τόν γράφω σάν ἀστεῖο:
     βελτιωμένες μέ πολύ μεγαλύτερη ἐμβέλεια ρουκέτες τύπου βροντάδος Χίου, ἐπειδή εἶναι πάμφθηνες μποροῦμε νά γεμίσωμε τόν οὐρανό ἀπό αὐτές! καί ἐάν ἔχουν καί μία ἐκρηκτική κεφαλή τόσο δά μικρή ἀκόμη καλύτερον,
     μακάρι νά γέμιζαν τά νησιά μέ τό artemis 30

     1. Γιωργο καλησπερα παρακολουθω καιρο τα σχολια σου και απο οτι εχω καταλαβει εχεις κάνει πολλές ωραίες προτάσεις που δεν εχουν βρει την καταλληλη αποδοχή. Σκέψου να κάνεις κάποιο κανάλι στο youtube οπου να παρουσιάσεις τις ιδέες σου. Δυστυχώς στην μπανανία που ζούμε το μόνο που μπορεί να αναγκάσει το κράτος να παρέμβει είναι η δημοσιότητα. Ισως ειναι αφελες το σχολιο μου αλλα σου δινω την συμβουλη που θα εδινα και σε εναν φιλο μου. Με εκτιμηση!

     2. Είχα στο φόρουμ του DEFENECENET αποκλειστικό
      ποστ που έβαζα της μελέτες μου.

      Σώθηκες τώρα στους από πάνω δεν αρέσει τίποτα.
      Δεν θέλουν να σωθεί η χώρα.

  3. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
   Σχετικά με το φόρτο των φρεγατών. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Δλδ, οι μονάδες επιφάνειας μας που θα ενεργήσουν; Αιγαίο- Κύπρο – Ανοιχτές θάλασσες (Νοτίως Κρήτης, νοτίως Καστελόριζου, πέριξ Κύπρου). Δυστυχώς η συγκέντρωση δυνάμεων στις περιοχές αυτές είναι κάτι περισσότερο από τεράστια. Προσωπικά για το Αιγαίο θα δημιουργούσα πλέγμα Α/Α από τα νησιά που θα φρόντιζα να καλύπτουν όλο τον εναέριο χώρο του Αιγαίου. Έτσι θα ελυνα το πρόβλημα. Το ίδιο και στην Κύπρο. Για τις ανοιχτές θάλασσες θα έπαιρνα μεγαλύτερα πλοία = μεγαλύτερους φορητούς βλημάτων και επιπλέον θα δημιουργούσα μια ή δυο (;) μοίρες αεροσκαφών ΑΥ που θα τα υποστήριζα με ιπτάμενα 3D Radars και ιπτάμενα τάνκερς ώστε άνωθεν των ανοιχτών θαλασσών να έχω συνεχως αεροπορική υπέροχη, ώστε να αποφορτίσω το έργο των πλοίων. Εννοείται πως παντού θα πρέπει να κερδίσω τον αέρα. Επιπλέον, στα μεγάλα πλοία μου θα έβαζα τουλάχιστον ένα RAM κι ένα Phalanx και επιπλέον 2+ τηλεχειριζόμενους πύργους με πυροβόλο των 30 – 35χιλ με πυρκα τύπου AHEAD. Στα μικρά ανάλογη του μεγέθους διαμόρφωση. Επίσης θα τοποθετούσα εκτοξευτες NavalSpikeNlos ώστε να μπορώ να χτυπήσω απειλές τύπου Ulaq. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσουμε 14 Arlei Burg. Δυστυχώς.

   1. Άμα είχα το ΕΙΜΑΛ σας θα σας έστελνα μερικά θέματα κύριε Θεόδωρε.
    Τι λέτε για ανατίναξη 5-6 φραγμάτων στον ποταμό Έβρο και Άρδα;
    Μόνο της πόρτες των φραγμάτων να ανατινάξεις θα πλημμυρίσουν
    παραπάνω από 10 χιλιόμετρα σε εμάς και 20 χιλιόμετρα στην Τουρκία.
    Άντε να πολεμήσεις μετά;

 5. Είναι γεγονός πως οι Τούρκοι έχουν κάνει άλματα στον τρόπο διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων και εξελισουν ακόμη περισσότερο αυτά που τους έμαθαν οι νεόκοποι φίλοι μας, Ισραηλινοι στον τομέα των drones και των έξυπνων όπλων τους. Εμείς ως συνήθως επαναπαυομεθα στις δάφνες του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή και νομίζουμε πως ο παρωχημένος στρατός μας έχει ελπίδες να επικρατήσει στο πεδίο, απέναντι σ αυτή τη Τουρκία. Αντί λοιπόν ν ακολουθουμε τις εξελίξεις και να εντάξουμε στο οπλοστάσιο μας έξυπνα όπλα, επιμένουμε στη λογική του «γιούργια στα παλιουρια» με δυσκινητους σχηματισμούς, χωρίς δυνατότητα ελιγμων, απαξιωμενο και απηρχαιωμενο υλικό και δόγμα του τύπου «στακα Τούρκο να γιομισω». Όποιος έχει πάει στον ελληνικό στρατό έχει δει τη πραγματικότητα..

 6. Για να σου απαντήσω για της φρεγάτες στα 20 σενάρια που έχω βάλει
  δεν γλυτώνει κανένα πλοίο εκτός και έχει 1 πυροβόλο των 127 χιλιοστών,
  3 πυροβόλα των 76 χιλιοστών και 4 μιλένιουμ των 35 χιλιοστών με δικό τους ραντάρ.

  Ξεχνάνε τι κάνουν οι πύραυλοι γιατί κάνουν ελιγμούς και γιατί κάνουν άνοδο και
  χτυπούν από ψηλά το πλοίο.
  Ξεχνούν τα 25 χιλιόμετρα απόσταση που το βλέπει το ραντάρ τον πύραυλο και
  πως θέλει 15-16 δευτερόλεπτα να εκτοξεύσει έναν πύραυλο.
  Άσε τι γίνετε σε παρεμβολές το χάος του χάους.

  Το πιο τρελό είναι πως ξεχνάνε πως τα πλοία θα πολεμήσουν στο Αιγαίο!
  Που θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα σε έναν πόλεμο.
  Εδώ τους λες απλά καθημερινά πράγματα και σε κοιτάζουν με απορία!
  Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων όταν βγαίνει ένα δικό μας πολεμικό
  πίσω από ένα νησί, συναντά περισσότερα πλοία των Τούρκων πως θα
  τα αντιμετωπίσει;
  Στέλνουμε συνεχώς της δυο S που έχουν δυο πυροβόλα των 76 χιλιοστών.
  Δεν βλέπουμε πως πρέπει να σχεδιάσουμε ένα δικό μας πλοίο;

  Δεν βλέπουμε πως ένα πλοίο μας πρέπει να τα βάλει με 3-4 των τούρκων;
  Τι να γράψω άλλο πια για εντοπισμό βλημάτων;
  Για διπλά συστήματα;
  Για διπλά ραντάρ;

 7. Καλό μου παιδί 50 χιλιόμετρα πάει Αστερ 30 στα πόσα το βλέπει το ραντάρ
  του αεροσκάφους είπαμε;
  Δεν σε σώνει τίποτα ούτε SM-2 άμα έχεις.
  Πυροβόλα και πάλι πυροβόλα πολλά πυροβόλα.

  Όσο για τον RAM είμαι ο μόνος που λέω όχι γιατί;
  Αν νομίζεις πως με 13,5 χιλιόμετρα μέγιστη εμβέλεια θα χτυπήσεις έναν πύραυλο επιφανείας
  που θα σου κάνει άνοδο σε συγκεκριμένη απόσταση από το πλοίο.
  Δεν θα έχει κινητική ενέργεια να τον ακολουθήσει.
  Όσο για τον ερευνητή είναι κατώτερος του MICA.
  Ψάξε και μάθε τι προβλήματα είχε ο ΑΙΜ-9 L και ο Μ και γιατί πετάγανε τα δικά μας
  Α-7 σε επίπεδο θαλάσσης. Κατάρριψη μόνο με ΑΙΜ-120!

 8. Υπάρχει και ο ηλεκτρομαγνητικός πόλεμος μικρέ ήρωα για πυραύλους και ντροουνς. Όχι ηλεκτρονικός. Ηλεκτρομαγνητικός. Διαβασε για EMP pulse και πως μερικοί τα κατάφεραν χωρίς πυρηνικά.

  1. στό youtube ὑπάρχουν ἤδη ἀξιόλογες κατασκευές EMP μέ ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα φυσικά αὐτές ἐξελίσονται

  2. Τα ξέρω αγαπητέ αυτά ασπίδες Τέσλα κλπ.
   Σε επηρεάζουν και εσένα όμως κάνουν ζημιά στον ανθρώπινο οργανισμό.

   1. Φίλε δεν είναι Τέσλα παρά μόνο αν εννοείς το μαγνητικό πεδίο.

    Είναι συσκευή με χοανοκεραία που μόνο τα επαγωγικά ρεύματα έχεις να φοβάσαι και αυτά μανατζάρονται.

  3. Που να δεις τι γίνετε αν το συνδιάσεις με πολύ υψηλή τάση ειδικά τώρα
   καίγονται τα τσιπ σαν τσιπς!

 9. Το αριστερότερο 1/4 της απεικόνισης της Τουρκικής διεξαγωγής δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων είναι κατειλημμένο από επίγεια (π.χ., KORAL) και εναέρια συστήματα (μη επανδρωμένα αεροχήματα – ΜΕΑ) ηλεκτρονικού πολέμου (ΗΠ). Είναι λίαν γνωστή η χρήση των συστημάτων KORAL τόσο στην Συρία όσο και στην Λιβύη με το βεληνεκές των 150 χλμ. για την τύφλωση επιγείων συστημάτων Α/Α (π.χ., Pantsir S) σε συνεργασία με τα επιθετικά ΜΕΑ Bayraktar TB2. Εν αντιθέσει, η συζήτηση για τις Ελληνικές αμυντικές ανάγκες έχει περιορισθεί σε φρεγάτες, μαχητικά Α/Φ Rafale, την απόκτηση των πλεονασματικών τροχοφόρων Τ/Θ οχημάτων από Η.Π.Α., κ.λ.π. Ο ΗΠ παραμένει ένας τομέας ο οποίος δεν διερευνείται συστηματικά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την άμεση υποστήριξή του από την Ελληνική αμυντική βιομηχανία όπου η Intracom Defense Electronics δεν στερείται ούτε ταλέντου ούτε τεχνογνωσίας. Οι Τουρκικές ΕΔ και η Τουρκική ASELSAN έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και προσέγγισης του θέματος. Τα καθ’ εαυτού Τουρκικά τμήματα Μ/Κ ΠΖ που εισήλθαν στην Συρία τον Οκτώβριο 2019 συνοδεύονταν από ελαφρά Τ/Θ τροχοφόρα οχήματα ΗΠ. Ποιές σύγχρονες δυνατότητες και τεχνολογίες ΗΠ υποστηρίζουν τους Μ/Κ και Τ/Θ σχηματισμούς του Ελληνικού ΣΞ σήμερα και στο εγγύς μέλλον;

  1. @ Λάμπρος Ε. Π. – Η.Π.Α.

   Πολυ σωστες οι παρατηρησεις σου φιλε.

   Εγω τουλαχιστον βρισκω ενοχλητικη τη συζητηση για φρεγατες του 1 δις η μια, οταν υπαρχουν τοσες ελλειψεις παντου. Φτηνες φρεγατες για να φτασουν τα χρηματα και να καλυψουν και αλλες τρυπες.

 10. Καίγονται όλα τα ηλεκτρονικά και ραντάρ και ESM και αισθητήρες γενικά με EMP. Ηλεκτρομαγνητικός πόλεμος δηλαδή. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε

 11. @Θεόδωρος Νικολοβγένης

  Συμφωνω με την θεση σας. Η πραγματικοτητα ειναι οτι χρειαζεται να αποφασισουμε που ακριβως θα επιχειρουν τα πλοια.Η ιδια σχεδιαση δεν μπορει να επιχειρησει και στην Αν.Μεσογειο και στο Αιγαιο.Ειδικα οι σχεδιασεις περιορισμενων ικανοτητων που βλεπουμε.

  Μια Belharra ετσι οπως προσφερεται ειναι οτι πρεπει για το Αιγαιο αλλα τελειως ακαταλληλη για την Αν.Μεσογειο.Απο την αλλη η Αrrowhead-140 ειναι overkill για το Αιγαιο και ταιριαζει περισσοτερο στην Αν.Μεσογειο.

  Το προβλημα νομιζω ειναι οτι χρειαζομαστε δυο στολους.Εναν για το Αιγαιο αποκλειστικα και εναν για την Αν.Μεσογειο.Στο Αιγαιο θα εκανα οτι λετε κρατωντας στο πισω μερος του μυαλου μου το προβλημα των logistics.Ειδαμε στην προσφατη «συγκρουση» μεταξυ Ισραηλινων-Παλαιστινιων οτι το περιφημο Iron Dome εφτασε υπερβολικα κοντα στο να ξεμεινει απο πυραυλους.Το Αιγαιο λογω αποστασεων προσφερεται πολυ περισσοτερο για swarm tactics και υπερ-κορεσμο οποτε οι αντιεροπορικες/αντιβαλιστικες πυροβολαρχιες θα πρεπει να ειναι και σωστα τοποθετημενες και με επαρκεστατο αριθμο βληματων αλλα να υπαρχει και η ικανοτητα συντομης ενισχυσης των αποθεματων.Στο θεμα των πλοιων για αυτην την περιοχη θα πηγαινα σε μια σχεδιαση τυπου Saar 6 που ειναι και φοβερα εξοπλισμενη αλλα και λογω των μικρων αποστασεων δεν απαιτειται μεγαλη υποδομη για μακροχρονια παραμονη στην θαλασσα.

  Στην Αν.Μεσογειο θα πηγαινα σε σχεδιαση Αrrowhead-140.Αν αποδεσμευονται τα Αμερικανικα οπλα εχει καλως.Αλλιως ιδιο σκαρι με την ηλεκτρονικη σουιτα και τον οπλισμο της Belharra(αφου πολλοι υποστηριζουν οτι κατι τετοιο ειναι εφικτο) χωρις να εχω να αντιμετωπισω το προβλημα του χωρου που η δευτερη εχει με αποτελεσμα να εχω πολυ μεγαλητερο φορτο και μιξη οπλισμου.Φυσικα με ενα RAM και διπλο Phalanx.

  Η περιοχη αυτη λογω των μεγαλων αποστασεων καθως και η ελλειψη νησιων που μπορουν να προσφερουν καλυψη στις επιτιθεμενες μοναδες κανει δυσκολη και ασυμφορη την εφαρμογη swarm tactics και υπερ-κορεσμου εναντιων καλα προστατευμενων στοχων.Επισης η χρηση αντιπλοικων απο βασεις ξηρας ειναι ικανη μονο εφοσον τα πλοια θα μπουν μεσα στην ζωνη εμβελειας τους πραγμα απιθανο.Αυτο θα ωθησει το Τουρκικο ναυτικο να βγει και αυτο στην περιοχη.

  Εδω «κουμπωνει» το αεροπορικο κομμματι που λετε.Μοιρα/ες της Π.Α με αποκλειστικο χωρο επιχειρησεων την περιοχη εξοπλισμενες με ιπταμενα τανκερ και ενα τουλαχιστον ιπταμενο radar οι οποιες θα στοχοποιησουν το Τουρκικο ναυτικο.Αυτο θα αναγκασει την Τουρκικη Π.Α να βγει και αυτη στην περιοχη οπου ομως θα εχει να αντιμετωπισει εκτος της Π.Α και το πολυ δυνατο AAW πλοιο. Ουσιαστικα μιλαμε για μια συνεργατικη δομη που κανενας δεν βασιζεται στον αλλο γιατι απο μονος του ειναι ανισχυρος αλλα ολοι βασιζονται στον αλλο για να συμπληρωσουν και να επεκτεινουν τις δυνατοτητες τους.

  Λογικες «μου φτανουν 32 πυραυλοι γιατι θα με προστατευει η Π.Α» η μια 30χρονη ΜΕΚΟ,μια 30χρονη Μ η μια Super Vita(που η συγκεκριμενη περιοχη δεν ειναι ο χωρος επιχειρησεων της και θα λειψει απο εκει που χρειαζεται αν χρησιμοποιηθει στην Αν.Μεσογειο) εκτος απο ξεπερασμενες ειναι και καταστροφικες.

  Η Αν.Μεσογειος ειναι μια «ανοιχτη» θαλασσα που προσφερει αρκετα πλεονεκτηματα.Το Αιγαιο ειναι μια κλειστη θαλασσα που οι Τουρκικες τεχνολογικες εξελιξεις το κανουν πολυ πιο ανασφαλες για εμας.Αντιθετως με πολλους πιστευω οτι το Αιγαιο εξελισεται πια σε prime space για υποβρυχια και οχι για μεγαλα πλοια.Κορβετες (συγχρονης σχεδιασης που τοσο το εκτοπισμα οσο και ο οπλισμος ειναι ανωτερος απο τις υπαρχουσες φρεγατες μας) ειναι νομιζω υπεραρκετες.Στην Αν.Μεσογειο χρειαζεται ισχυρη ναυτικη παρουσια σε συνδιασμο με λιγα ικανοτερα και μεγαλητερα υποβρυχια με δυνατοτητα βολης πυραυλων τυπου MdCN.

  Η απαξιωση του ναυτικου στην οποια το οδηγησαμε και η αναγκη για μαζικη ανανεωση εκτος απο προβλημα ειναι και ευκαιρια.Μπορουμε να φτιαξουμε ενα νεο ναυτικο με συγχρονη αντιληψη και ικανοτητες προσαρμοσμενο στην εποχη του και στο μελλον.Αν απλα αντικαταστησουμε καποιες μοναδες με καποιες αλλες πανακριβες και μη ικανες δεν θα καταφερουμε απολυτως τιποτα.

 12. Oι Αμερινανοι αναλυουν τα διδαγματα απο τον πολεμο στο Ναγκορνο Καραμπαχ για να δουν και να μαθουν πως οι Αζεροι με τους Τουρκους διελυσαν τους Αρμενιους με επιχειρησεις χαμηλου κοστους κυριως απο Μη Επανδρωμενα Αεροσκαφη.

  Το υλικο που κατεστρεψαν η απεκτησαν ως λαφυρο υπολογιζεται σε πανω απο 1 δις δολαρια.

  https://foreignpolicy.com/2021/03/30/army-pentagon-nagorno-karabakh-drones/

  1. Ενδιαφερον παρουσιαζει η χρηση τηλεχειριζομενων μουσειακων Antonov An-2 τα οποια τα πετουσαν πανω απο τους Αρμενιους ωστε να τους κανουν να τα καταρριψουν για να τους τελειωσουν οι πυραυλοι. Kατοπιν βομβαρδιζαν τα ΟSA με τα Βayraktar.

   Επισης ενδιαφερον παρουσιαζει η χρηση των Ισραηλινων Orbiter ως φορεις Ηλεκτρονικων Αντιμετρων με τα οποια τυφλωναν τα OSA, ωστε να τα χτυπησουν η απλα να τα σχοχοποιησουν τα TB2.

   https://twitter.com/AmynaGR/status/1396575490908073984

  2. Κάποιοι περίμεναν με στατική άμυνα να αντέξουν λες και βρισκόμαστε στον
   πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
   Τα UAV κάνουν την δουλειά των στούκας των JU 86 σήμερα.
   Αυτός είναι ο παραλληλισμός αν έχει 1.000 ο εχθρός;
   Τι θα κάνεις;
   Θα ρίχνεις Τομαχωκ;

 13. Όλα αυτά είναι τεχνολογίες της Πληροφορικής. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε απαξιώσει την πληροφορική σε όλο το δημόσιο, από τα σχολεία, τα Πανεπιστήμια και σε όλους τους τομείς του δημοσίου. Ο στρατός είναι δημόσιο και ακολουθεί αυτή τη λογική. Δε θα διορίσει ποτέ στελέχη πληροφορικής. Δε τους ενδιαφέρει, αφού το μόνο που τους νοιάζει είναι να αγοράζουμε απ΄έξω όπλα με μεγάλο κόστος. Πραγματικά κάποιοι είναι εκτός τόπου και χρόνου όταν βλέπουν το πρόβλημα με τις Belharra ότι είναι πόσους Aster30 έχουν. Οι Belharra είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα όπλου με χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και γι΄αυτό κάνει τη διαφορά σε σχέση με τα άλλα πλοία.

  1. @ Χρήστος

   Εισαι θυμα μαρκετινγκ και πιστευεις οτι buzzword σου λενε.

   Κακως εκφραζεις αποψεις για θεματα που ΔΕΝ γνωριζεις και εισαι εντελως ασχετος, για να το πω ωμα. Εκτος απο το οτι γινεσαι ρομπα, κανεις και παραπληροφορηση κιολας και εχω καθηκον να σε επαναφερω στην ταξη.

   Ποιες τεχνολογιες πληροφορικης χρησιμοποιει η Belharra που δεν χρησιμοποιουν οι αλλοι???

   Πες μας συγκεκριμενα πραγματα. Το γεγονος οτι η Naval Group ισχυριζεται οτι η επεξεργασια σηματος ρανταρ ειναι Big Data ειναι απο μονο του εντελως γελοιο, για να μην μιλησω για cybersecurity και τις υπολοιπες ανοησιες που γραφουν

   Εσυ τι νομιζεις οτι ειμαστε καποιοι εδω μεσα, οτι καλλαμε μπρικια μηπως? Η τεχνητη νοημοσυνη για καποιους απο εμας ειναι το πεδιο ειδικευσης μας.

 14. Πρεπει να δωσουμε τα ευσημα στην αναρτηση τετοιων αρθρων που αναδεικνυουν και στον πλεον ασχετο τις πραγματικες δυνατοτητες και προσπαθειες εκσυγχρονισμου των Μογγολων σε αντιθεση με την διοχετευση εντεχνως εδω και χρονια περι καταρευσης( υπαρχει βεβαια σοβαρο προβλημα στην οικονομια αλλα υπαρχουν και το Καταρ
  η κλοπη πετρελαιων, ο χρυσος της Λιβυης η μαφιοζικη εισροη χρημματων απο ναρκωτικα και διακινηση λαθρο κλπ), διαμελισμου κλπ με απωτερο στοχο τον εφησυχασμο και συνεχιση της Ελληνικης πραγματικοτητας της απραξιας( των καθυστερησεων και της αναβολης αποφασεων) .
  Καποιος συνομιλητης εγραψε για μεταφορα ενισχυσεων με εμπορικα, την κωλησιεργια των υδροπλανων περαν της 20 ετιας, την εγκατασταση εκτενους δικτυου αντιπλοικων επισης περαν της 20ετιας , εγω θα ελεγα την ανυπαρξια Ψυχολογικων Επιχειρησεων και κυριως Στρατηγικων περαν της 30ετιας και πολλων αλλων ενω στην αντιπερα οχθη βλεπουμε οργανωση και υλοποιηση επιχειρησεων με ΜΕΑ,Ηλεκτρονικο Πολεμο εξελιγμενο ,αναπτυξη και αξιοποιηση συγχρονου υλικου(εδω καποια οχηματα Μ1117 κανουμε 2 χρονια για να τα μεταφερουμε και οι μεγαλοι μας συμμαχοι που μας τα δινουν μας απαγορευουν να κανουμε τροποποιησεις).
  Τελικα επιβεβαιωνεται η περιφημη ρηση του Ρωμαικου Δικαιου» Επανηλημενη Αμελεια = ΔΟΛΟΣ».

 15. Αγαπητέ αυτά τα λέμε και τα στηλιτεύουμε για δεκαετίες.
  Δυστυχώς δεν ενδιαφέρετε κανείς εδώ στην Ελλάδα.

  Μαγκιά του Ερτνογάν τα γράφω για χρόνια προσπαθεί να σώσει την χώρα του.
  Να έχει τα απαραίτητα για να πολεμήσει και να τα αντικαταστήσει.
  Να πολεμήσουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι για να αποφύγει την διάλυση.
  Να νικήσει στον δεύτερο γύρο του πολέμου γιατί θα έχει παραγωγή οπλικών συστημάτων.
  Μόνο που ο πόλεμος δεν θα γίνει με την Ελλάδα όπως έγινε το 1919-1922.
  Ποιός θέλει μια Τουρκία με πυρηνικά μια περιφερειακή υπερδύναμη; Κανένας.

 16. @Θεόδωρος Νικολοβγένης

  Καλημέρα σας,
  αν και δε βρίσκω το ανάλογο άρθρο για το παραθέσω, θέλω να βάλω στην κρίση σας τον παραπάνω παράγοντα καθώς απ ότι φαίνεται, η Τουρκία ήδη χρησιμοποίησε στον πόλεμο της Λιβύης μη επανδρωμένα που επιτίθενταν στις οπισθοχωρούσαντες δυνάμες του Χαφτάρ με drones τα οποία λειτουργούσαν αυτόνομα και δεν ελέγχονταν από ανθρώπινο παράγοντα. Δείτε την πηγή εδώ. Αν το δημοσίευμα ισχύει, υπάρχει θέμα. Η ελληνική άμυνα και φιλοσοφία από την νοοτροπία και τις ασκήσεις με τα παρωχημένα σενάρια του 50-60 πρέπει να μεταπηδήσει μισό αιώνα. Μπορεί;; Θέλει;;
  https://www.rt.com/news/525111-libya-killer-drone-attack/

 17. Πολύ καλό άρθρο.
  Οι Τούρκοι κοιτάνε να καθαρίσουν το τοπίο πρώτα με drones, πυροβολικό, ηλεκτρονικό πόλεμο κτλ. πριν στείλουν ανθρώπους. Επενδύουν σε πόλεμο από μακριά, θωράκηση και αυτοπρωστασία, τηλεχειριζόμενους πύργους, εικόνα πεδίου κτλ.
  Εμείς θεωρούμε μάλλον και δυστυχός τους ανθρώπους μας στις πρώτες γραμμές αναλώσιμους, αν βλέπω φουσκωτά και απροστάτευτους στρατιώτες πίσω σπό πυροβόλα στιλ βιετνάμ.
  Ότι θα στείλουμε τους καταδρωμείς νύχτα και αυτό το ονομάζουνε ανορθόδοξο πόλεμο, καλύτερα να το ξεχάσουμε. Σε φάση Ίμια θα πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας bayraktar, akinci και kargu που μέρα-νύχτα θα έχουν καθαρή εικόνα και θα βλέπουν το παραμικρό.
  Το να νομίζουμε ότι 10-20 κελιά, 50 ή 100 βλήματα, 2-3 phalanx θα σώσουν πλοίο από επιθέσεις κορεσμού είναι φαντασίωση
  Η παλαιστίνοι έριξαν 8000 ρουκέτες.
  Τί πρέπει να κάνουμε; Να φουλάρουμε τα νησιά μας με στρώματα από αντιπλοϊκά, α/α (phalanx, spike nlos, stinger κτλ.), να επενδύσουμε σε πράγματα που δεν βλέπουν (υποβρύχια, ηλεκτρονικό πόλεμο, άλλες πλατφόρμες και πλοία), μικρά drones που να κινηγάνε αυτόνομα άλλα drones κτλ.
  Πρέπει όλοι οι κλάδοι των ΕΔ να μπούνε μαζικά σε μη επανδρωμένα. Πρέπει να παράγουμε, ειδικά τα πυρομαχικά, βόμβες, ρουκέτες, πυραύλους. βλήματα, να φύγουμε απ’αυτό που ήμαστε «αιώνιοι πελάτες», να δουλεύουμε για τις τσέπες και τα συμφέροντα των ξένων.
  Εγχώρια προϊόντα και επιτέλους να εμπιστευτεί και να στηρίξει η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία τα κεφάλια και την αμυντική μας βιομηχανία, με επενδύσεις και παραγγελίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *