Ξεκίνησαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα πρώτα συμπεράσματα από την Επιχείρηση Spring Shield της Τουρκίας στη Συρία.

Η Επιχείρηση αυτή ήταν, με βάση τα δημοσιεύματα τουλάχιστον, η πρώτη Επιχείρηση των ΤΕΔ που δοκιμάστηκε το δόγμα των Δικτυοκεντρικών Επιχειρήσεων εναντίον «μιας σχετικά οργανωμένης – κανονικής δύναμης». Η φράση εντός των εισαγωγικών μεταφέρεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων και παρακαλούμε να τη συγκρατήσουμε.

Τα συμπεράσματα των Επιτελείων των ΤΕΔ, καταλήγουν στο ότι αυτές υπερείχαν στο συντονισμό και την επικοινωνία επανδρωμένων και μη επανδρωμένων συστημάτων στο πεδίο της μάχης πετυχαίνοντας υψηλά επιχειρησιακά αποτελέσματα και λαμβάνοντας μια ιδέα από τη μορφή των μελλοντικών πολέμων όσων αφορά τον τύπο και το Δόγμα.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το γεγονός ότι η νέα μορφή επιχειρήσεων που εφάρμοσαν οι ΤΕΔ στη Συρία, δεν απέφερε μόνο μετρήσιμα αποτελέσματα στο πεδίο, αλλά μέσω της δυνατότητας βιντεοσκόπησης που προσέφεραν τα μη επανδρωμένα, επετεύχθη επικράτηση στον τομέα των Ψυχολογικών Επιχειρήσεων (Ψ.ΕΠ) επί του αντίπαλου, αλλά και της κοινής γνώμης.

Πηγή: maps.southfront.org

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα Επιτελεία των ΤΕΔ, σχετικά με το Δόγμα των Επιχειρήσεων που θα ακολουθήσουν συνοψίζονται στο εξής:

Interoperability and Human – Machine Cooperation  (Διαλειτουργικότητα και συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μέσων),

έτσι ώστε άνθρωποι και μέσα να αλληλοεπιδρούν μέσω ενός κοινού δικτύου ανταλλάσσοντας την τακτική εικόνα και άλλου είδους δεδομένα, να καταλήγουν σε μια κοινή ανάλυση και ερμηνεία αυτών, να εξάγονται κοινά συμπεράσματα και να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις οι οποίες θα εκτελούνται επί του πεδίου. Στο τελικό στάδιο θα λαμβάνει χώρα η αποτίμηση του αποτελέσματος των ενεργειών των τμημάτων και θα εξάγονται συμπεράσματα προκειμένου να προβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις, αλλά και σε περεταίρω ανάλυση.

Το κεντρικό στοιχείο της δομής αυτής, δεν είναι άλλο από την αλληλεπίδραση (αμφίδρομη επικοινωνία και αλληλεξάρτηση)  μεταξύ χιλιάδων ανθρώπων και μέσων που σκοπό έχει να μετατρέψει τις ΤΕΔ σε έναν οργανισμό όπως ο ανθρώπινος, στον οποίο τα ερεθίσματα που λαμβάνουν τα διάφορα όργανα του κορμιού μεταφέρονται μέσω του νευρικού συστήματος στον εγκέφαλο ο οποίος τα συνθέτει και κατόπιν δίδει στα ίδια όργανα εντολές οι οποίες μετατρέπονται σε κινήσεις.

Επίσης τα Επιτελεία ανέφεραν και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για να υλοποιηθεί αυτό το Δόγμα Επιχειρήσεων.

Η Διαλειτουργικότητα (Interoperability) προϋποθέτει:

 • Ανοιχτή και Κοινή Αρχιτεκτονική Δομή Εργασίας (Α.Κ.Δ.Ε), όπου διαφορετικά τμήματα μιας δύναμης θα μπορούν ταυτόχρονα να επεξεργάζονται και να εκμεταλλεύονται τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τις πηγές. Μιλάμε δηλαδή για έναν ενοποιημένο κύκλο συλλογής – επεξεργασίας και εκμετάλλευσης πληροφοριών. Θα πρέπει δηλαδή άπαντες να έχουν την ίδια τακτική εικόνα.
 • Αρθρωτό-τητα (Modularity), δηλαδή η προσαρμογή των δομών στα διάφορα επεισόδια προκειμένου να μη διασπάται η Α.Κ.Δ.Ε που αναφέρθηκε προηγουμένως. Με απλά λόγια  να μπορεί η Α.Κ.Δ.Ε, να δέχεται προσκολλήσεις ή απώλειες πηγών πληροφοριών ή δυνάμεων που θα ενταχθούν ή θα χαθούν από αυτή, χωρίς να επηρεαστεί ο κύκλος εργασιών της. Εάν για παράδειγμα στην αρχή των επιχειρήσεων στην Α.Κ.Δ.Ε στέλνουν πληροφορίες 20 ΜΕΑ και ένας δορυφόρος, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής χαθούν 5 ΜΕΑ και προστεθεί ένα Ιπτάμενο Ραντάρ και 10 παρατηρητές εδάφους , η Α.Κ.Δ.Ε να μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργίας της.
 • Ενσωμάτωση της δυνατότητας Επικοινωνίας των Δεδομένων (Data Communication Integration), δηλαδή η ικανότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των μέσων (επανδρωμένων και μη) προκειμένου να μεταφέρεται η ικανότητα Παρατήρησης – Στοχοποίησης – Αναγνώρισης μεταξύ τους.

Η συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και μέσων προϋποθέτει:

 • Διεπαφή μεταξύ ανθρώπου και μέσων (Human-Machine Interface),  το μηχανισμό δηλαδή  με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα δεδομένα που εξάγονται από μέσα. Είναι λογικό να πούμε ότι όσο αυτός ο μηχανισμός γίνεται όλο και πιο αποτελεσματικός, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα καταλήξουν σε μεγαλύτερη επιτυχία.
 • «Ομαδοποίηση» ανθρώπου και μέσων, που επιδιώκει να ενισχύσει την επιβίωση και την επίγνωση της κατάστασης, μέσω ενός συγχρονισμένου δικτύου, μαζί με συστήματα ξηράς, θάλασσας, αέρα, αμφίβιων και μη επανδρωμένων συστημάτων. Η ομαδοποίηση ανθρώπου και μέσων στοχεύει επίσης στην απόκτηση της ικανότητας μάχης, η οποία είναι ενσωματωμένη στη φύση των ανθρώπων, μέσω επανδρωμένων και μη επανδρωμένων συστημάτων και συνεπώς της ικανότητας καταπολέμησης των απειλών.
Η φιλοσοφία των Data Links στα πεδία των Επιχειρήσεων (Πηγή: ΝΑΤΟ)

Στον επίλογο των συμπερασμάτων των Επιτελείων των ΤΕΔ αναφέρεται πως οι Επιχειρήσεις στη Λιβύη ήταν μια προβολή του Δόγματος Επιχειρήσεων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Ανάπτυξη και εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομων τεχνολογιών, αύξηση του αριθμού των αισθητήρων και των διαφόρων data links, αλλά και η εισαγωγή στις ένοπλες δυνάμεις, εξειδικευμένου προσωπικού για τη χρήση αυτών των εργαλείων είναι κάποια από τα στάδια που θα λάβουν χώρα.

Παρατηρήστε την πιο κάτω εικόνα, που αποτυπώνει  όλα όσα προειπώθηκαν :

Μερικές παρατηρήσεις στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα:

 1. Τον εγκέφαλο αποτελεί το Operations Center, το οποίο είναι το Κέντρο Επιχειρήσεων του εκάστοτε Σχηματισμού που επιχειρεί.
 2. Εντύπωση προκαλεί ότι μεταξύ του Κέντρου Επιχειρήσεων και των μέσων του ΤΣ, των ΜΕΑ και των συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η.Π), δεν παρεμβάλλεται άλλο Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου, αλλά η Α.Κ.Δ.Ε που προαναφέρθηκε είναι ενωμένη απευθείας.
 3. Μεταξύ όμως των δυνάμεων της ΤΗΚ και του Κέντρου Επιχειρήσεων, παρεμβάλλεται το Κέντρο Αεροπορικής Διοίκησης στο οποίο είναι ενωμένα και τα δορυφορικά μέσα.
 4. Από τα συστήματα που απεικονίζονται στο κομμάτι του ΗΠ,  όλα βρίσκονται σε υπηρεσία, όπως και αυτά του ΤΣ. Από τα ΜΕΑ, αναμένεται η ένταξη σε υπηρεσία των Akinci, Aksingur.
 5. Από το σχεδιάγραμμα απουσιάζει το ΤΝ, το οποίο όμως αν  απεικονίζονταν, θα απεικονίζονταν όπως τα συστήματα του ΤΣ.
 6. Πολύ σημαντική πληροφορία είναι αυτή για τα HARPY. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται επίσημα, αν και ήταν αυτονόητο ότι οι γείτονες θα επιχειρούσαν την αντιγραφή τους. Το ότι ακόμη τα τουρκικά «HARPY» δεν βρίσκονται σε υπηρεσία, είναι κάτι που ελέγχεται καθώς στο Αρτσάχ, αυτά ήταν τα συστήματα που έδωσαν τη νίκη στους Αζέρους κι όχι τα Bayraktars.
 7. Τι απομένει πλέον για την πλήρη υλοποίηση του πιο πάνω σχεδιαγράμματος; Το διαστημικό και κάποια κομμάτια του αεροπορικού και αντιαεροπορικού σκέλους.

Περιγράψαμε το Δόγμα Πολέμου που ακολουθεί και θα εξελίξει η σύμμαχος. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι Ψ.ΕΠ με τις οποίες θα προσπαθήσει να αφαιρέσει από τους αντιπάλους την θέληση για πόλεμο, πριν καν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις.

Είναι ένα δόγμα που υλοποιείται και στις 5 διαστάσεις. Βέβαια, ούτε στη Λιβύη , ούτε στο Αρτσάχ δοκιμάσθηκε σε όλες του τις διαστάσεις. Όμως, είναι κάτι που υπάρχει και εξελίσσεται και από το οποίο εξάγονται και οι απαιτήσεις από την εγχώρια πολεμική βιομηχανία.

Πως μπορεί το ΓΕΕΘΑ / ΓΕΕΦ να αντιδράσει σε όλο αυτό;

Η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα, είναι απλή. Με τη υιοθέτηση ενός ομοίου δόγματος. Αλλά αυτό, ίσως αποτελέσει το θέμα μιας άλλης ανάλυσης.