Στην τελευταία Σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκτός από το ζήτημα της αύξησης των αμυντικών δαπανών, τέθηκε και αυτό της κινητικότητας και της υποστήριξης, σε στρατηγικό επίπεδο, μέσω χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών μέσων, των συμμαχικών δυνάμεων εντός και εκτός της Ευρώπης. Προς αυτή την κατεύθυνση αποφασίστηκε η δημιουργία μια νέας συμμαχικής Διοίκησης Υποστήριξης, με έδρα τη Γερμανία, και η αναζήτηση-θέσπιση, σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, εναλλακτικών οδών ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επιβεβαίωσε την πρόθεση της να ολοκληρώσει το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της κινητικότητας στρατευμάτων στην Ευρώπη, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Μαρτίου. Το ευρωπαϊκό σχέδιο αφορά στην απλοποίηση των νομικών και διαδικαστικών εμποδίων που δυσχεραίνουν τις στρατιωτικές μετακινήσεις και την ευκολότερη μεταφορά εκρηκτικών και άλλων επικίνδυνων υλών και υλικών και στην προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της οδικής και σιδηροδρομικής υποδομής της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, εντός του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσδιορίσει εκείνα τα τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, θα καταγράψει τις ανάγκες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών και θα προχωρήσει σε δράσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους.