Το ΓΕΣ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ, το ΓΕΕΘΑ και τις Περιφέρειες και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας προμήθειας μέσων Μηχανικού και αναβάθμισης των δυνατοτήτων τους, έχει εντάξει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 την προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων και γεφυρών:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας € 4.337.707,92

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια ενός (1) Προωθητή γαιών, δυο (2) Ισοπεδωτών γαιών, δυο (2) Φορτωτών γαιών, ενός (1) Εκσκαφέα τάφρων, δυο (2) Εκσκαφέων τάφρων με μακρύ βραχίονα, τεσσάρων (4) Φορτωτών-Εκσκαφέων, οκτώ ( 8 ) Ανατρεπόμενων οχημάτων και τεσσάρων (4) Πολυμηχανημάτων μικρού μεγέθους, εκ των οποίων έχουν ήδη παραδοθεί τα οκτώ ( 8 ) Ανατρεπόμενα οχήματα.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας € 1.987.596

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια τριών (3) συναρμολογούμενων μεταλλικών γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων. Έχει εκδοθεί επίσης απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού για ακόμη τριάντα τέσσερα (34) μηχανήματα αξίας € 7.887.699,40.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας € 977.306

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια τριών (3) Εκσκαφέων τάφρων, ενός (1) ελαστιχοφόρου Εκσκαφέα τάφρων και ενός (1) φορτωτή γαιών. Έχει εκδοθεί επίσης απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού για ακόμη εννέα (9) μηχανήματα αξίας € 1.732.878.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας € 154.699,89

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια ενός (1) αρθρωτού φορτωτή γαιών.

Περιφέρεια Αττικής

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας € 5.781.047,89

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια τριών (3) Προωθητών γαιών, δυο (2) Ισοπεδωτών γαιών, τεσσάρων (4) Φορτωτών γαιών, δυο (2) Εκσκαφέων τάφρων, ενός (1) Εκσκαφέα τάφρων με μακρύ βραχίονα, τεσσάρων (4) Φορτωτών-Εκσκαφέων, επτά (7) Ανατρεπόμενων οχημάτων, τριών (3) Πολυμηχανημάτων μικρού μεγέθους, τριών (3) Ανατρεπόμενων φορτηγών 12 τόνων, ενός (1) αρθρωτού Φορτωτή γαιών και ενός (1) Οδοστρωτήρα αρθρωτού δονητικού, εκ των οποίων έχει ήδη παραδοθεί ο ένας (1) Οδοστρωτήρας αρθρωτός δονητικός.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας € 1.987.836

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια τριών (3) συναρμολογούμενων μεταλλικών γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας € 887.477,69

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια δυο (2) Φορτωτών γαιών, ενός (1) Πολυμηχανήματος μικρού μεγέθους, ενός (1) Οδοστρωτήρα αρθρωτού, ενός (1) Εκσκαφέα τάφρων τροχοφόρου και ενός (1) αρθρωτού φορτωτή γαιών, εκ των οποίων έχουν ήδη παραδοθεί οι δυο (2) Φορτωτές γαιών και ο αρθρωτός Οδοστρωτήρας.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας € 1.982.497,89

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια δυο (2) Εκσκαφέων τάφρων, ενός (1) Εκσκαφέα τάφρων τροχοφόρου, ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών, ενός (1) Εκσκαφέα τάφρων με μακρύ βραχίονα, ενός (1) προωθητή γαιών, ενός (1) αρθρωτού φορτωτή γαιών και δυο (2) Ανατρεπόμενων φορτηγών 12 τόνων.