Απαντώντας σε ερώτηση με θέμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού» (δείτε ΕΔΩ), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσε λεπτομέρειες για την πρόοδο του προγράμματος. Αρχικά το Υπουργείο είπε ότι ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2021, αλλά ματαιώθηκε στις 18 Αυγούστου, λόγω μη συμμετοχής υποψήφιων οικονομικών φορέων. Ακολούθως, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προχώρησε σε τροποποίηση της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) και εισήγηση αλλαγής της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με τον Original Equipment Manufacturer (ΟΕΜ), χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο ε του άρθρου 42 του ισχύοντος νόμου 3978/2011.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, το ΓΕΑ έχει υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) τους προτεινόμενους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Προγράμματος, οι οποίοι τυγχάνουν επιτελικής επεξεργασίας. Η τροποποιημένη ΠΕΔ απεστάλη από το ΓΕΑ στη ΓΔΑΕΕ στις 30 Μαΐου 2022. Συναφώς, έχουν εκδοθεί εντολές διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων Εν Συνεχεία Υποστήριξης για το αεροσκάφος ΕΜΒ-145Η και τους κινητήρες του. Οι ανωτέρω διαγωνισμοί βρίσκονται στο στάδιο παραλαβής και αποσφράγισης των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών. Μέχρι να υπογραφούν οι νέες συμβάσεις η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) καλύπτει τις απαιτήσεις υποστήριξης κατά περίπτωση, με επί μέρους συμβάσεις προμήθειας και επισκευής υλικών.