Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) παράταση στην προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση του προγράμματος THORAX (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary). Η νέα καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 3η Ιανουαρίου του 2024. Το πρόγραμμα THORAX αφορά στην απόκτηση ενός νέου, εξελίξιμου, ολιστικού και υβριδικού επιχειρησιακού συστήματος, η χρήση του οποίου θα βελτιώσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της διαχείρισης κρίσεων. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφορά στην ενσωμάτωση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης βασισμένο σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και MML (Machine-to-Machine Learning).

Το πρόγραμμα THORAX θα υλοποιηθεί σε δυο (2) φάσεις. Η Α’ Φάση αφορά στην προεπιλογή-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, ενώ η Β’ Φάση αφορά στην ανάθεση-πρόσκληση προεπιλεγέντων υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των € 69.053.500 συν € 16.572.840 (ΦΠΑ), δηλαδή έχει συνολικό προϋπολογισμένο κόστος € 85.626.340. Το κόστος των € 69.053.500 αφορά στην αξία της κύριας σύμβασης (€ 49.153.500) και στην αξία του δικαιώματος προαίρεσης (€19.900.000). Η διάρκεια της σύμβασης (δηλαδή η παράδοση του συστήματος) είναι 17 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.