Σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» τα ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα), ως μοναδική προσφέρουσα εταιρεία, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια 10 ειδών ανταλλακτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος υποστήριξης φορητού οπλισμού, συνολικής αξίας € 146.879,62 χωρίς ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό με ΦΠΑ ανέρχεται στα € 182.130,73. Η διαγωνιστική διαδικασία ματαιώθηκε για τα υπόλοιπα 13 είδη ανταλλακτικών.