Γραφει ο Β.Κ. από το AmynaGR.

Tο σύστημα επικοινωνιών ζώνης μάχης (ΣΕΖΜ) «ΕΡΜΗΣ» είναι ψηφιακό τακτικό σύστημα επικοινωνιών που παρέχει επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας, ικανό να υποστηρίξει με μεγάλη ευκαμψία τα τακτικά σχέδια επιχειρήσεων στη Ζώνη Μάχης. Στους συνδρομητές του συστήματος παρέχονται δυνατότητες επικοινωνίας σε τηλεφωνία , τηλετυπία, τηλεομοιοτυπία και μετάδοση δεδομένων.

Τα τακτικά συστήματα επικοινωνιών στηρίζονται στην ανάπτυξη ενός
πυκνού πλέγματος υπεραστικών κόμβων οι οποίοι αποτελούν τον κορμό του δικτύου (backbone network) στο γεωγραφικό χώρο που πρόκειται να εξυπηρετήσουν επικοινωνιακά. Πάνω σ’ αυτόν τον κορμό συνδέονται οι τερματικοί κόμβοι των Σχηματισμών, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους συνδρομητές του συστήματος.

Είναι προφανές ότι, όσο πιο πυκνό είναι το πλέγμα του συστήματος τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιβιωσιμότητά του, σε περίπτωση καταστροφής κάποιων από τους υπεραστικούς του κόμβους. Οι κόμβοι του συστήματος διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω ασυρματικών ζεύξεων οπτικής επαφής (LOS: Line of sight) εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ευελιξία, ευκαμψία και ταχυκινησία.

Με τη χρησιμοποιούμενη αρχιτεκτονική, το σύστημα παρέχει στους συνδρομητές του αξιοπιστία, ασφάλεια και αυξημένη διαθεσιμότητα, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Αρχιτεκτονική δικτύου ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ»

Το ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» είναι ένα ένα ψηφιακό τακτικό σύστημα επικοινωνιών που παρέχει επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας ικανό να υποστηρίξει με μεγάλη ευκαμψία τα τακτικά σχέδια επιχειρήσεων στην ζώνη μάχης. Με βάση τα προαναφερθέντα, η αρχιτεκτονική του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» υλοποιείται από τους παρακάτω τύπους κόμβων, οι οποίοι έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης φωνής και δεδομένων:

α. Υπεραστικοί Κόμβοι (TRUNK NODES). Οι υπεραστικοί κόμβοι στο σύνολό τους συνιστούν τον κορμό του δικτύου. Οι στατικοί κόμβοι στεγάζονται σε τυποποιημένα κτίρια ειδικών προδιαγραφών ασφάλειας και προστασίας και δεν διαφέρουν από πλευράς συσκευών από τους κινητούς κόμβους. Κάθε υπεραστικός κόμβος εξασφαλίζει αριθμό ασυρματικών ζεύξεων, προς διαφορετικές κατευθύνσεις, με γειτονικούς του υπεραστικούς κόμβους.

β. Κόμβοι Προσπέλασης (ACCESS NODES).Υποστηρίζουν τις αυξημένες επικοινωνιακές αναγκές των μείζονων σχηματισμών σε φωνή και δεδομένα. Καθένας από αυτούς έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης συγκεκριμένου αριθμού συνδρομητών ανάλογως της σύνθεσής του.

γ. Κόμβοι Σχηματισμών (LOOP GROUP, REMOTE
SUBSCRIBERS).
Τέτοιοι κόμβοι χρησιμοποιούνται για την επικοινωνιακή υποστήριξη Μεραρχιών – Ταξιαρχιών.

δ. Κόμβοι Αναμεταδόσεως (RR).Λόγω του ορεινού του εδάφους του ελλαδικού χώρου, χρησιμοποιείται αριθμός αναμεταδοτών για την αποκατάσταση οπτικής επαφής και κατ’ επέκταση συνέχειας μεταξύ των κόμβων του δικτύου.

Κλωβός επί οχήματος Steyr 680M3. Στην κορυφή του διακρίνονται οι κεραίες των δορυφορικών τερματικών Inmarsat.

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος

Η εξ ολοκλήρου εγκατάσταση των συσκευών του συστήματος σε οχήματα Scania P – 113HK, σε συνδυασμό με τη δημιουργία πολλών ζεύξεων υπό μορφή πλέγματος, δίνουν στο δίκτυο ευκαμψία και προσαρμοστικότητα στην εξασφάλιση των επικοινωνιών. Η δυνατότητα αποκατάστασης ζεύξης με διαφορετική δρομολόγηση παρέχει στο σύστημα υψηλό βαθμό επιβιωσιμότητας, ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες στρατιωτικές απαιτήσεις. Τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια, το σύστημα κρυπτασφαλίζεται σε επίπεδο ζεύξεων με κρυπτοσυσκευή (bulk encryption) των 2 Mbps.

Οι δυνατότητες των ανταποκριτών

Οι δυνατότητες του «ΕΡΜΗΣ» τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος
συνδρομητής παρέχονται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό
(administrators), με την εισαγωγή κατάλληλων εντολών στο μεταγωγέα (switch). Οι κυριότερες ευκολίες είναι οι παρακάτω:

α. Μεταγωγή Θερμής Γραμμής (Hot Line)
Ένα εκ των προτέρων προγραμματισμένο τηλεφωνικό κύκλωμα μεταξύ δύο συγκεκριμένων ανταποκριτών, που αποκαθίσταται αυτόματα, μόλις κάποιος σηκώσει τη μικροτηλεφωνική.
β. Προτεραιότητα και Κατάληψη (Precedence and Pre-
Ένας συνδρομητής μπορεί να έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από κάποιον άλλο, με αποτέλεσμα η επικοινωνία δύο ανταποκριτών να διακόπτεται αν ο ένας εξ αυτών κληθεί από ανταποκριτή που διαθέτει και κάνει χρήση υψηλότερου βαθμού προτεραιότητας.
γ. Επιμονή Κλήσης σε Κατάληψη (Camp-on-Busy)
Χάρη στη δυνατότητα αυτή, όταν προσπαθεί κάποιος να επικοινωνήσει με τηλέφωνο που είναι κατειλημμένο, η κλήση διατηρείται και ταυτόχρονα ακούγεται στο ακουστικό του καλούμενου ένας χαρακτηριστικός τόνος (camp-on-busy).
δ. Μεταφορά κλήσης (Call Transfer)
H δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους ανταποκριτές να μεταφέρουν προσωρινά τις κλήσεις που τους αφορούν, σε άλλη τηλεφωνική συσκευή της επιλογής τους.

Β’ ΦΑΣΗ «ΕΡΜΗΣ»

Με την υλοποίηση της Β’ Φάσης προκύπτει ένα αναβαθμισμένο, ολοκληρωμένο ομοιογενές σύστημα επικοινωνιών, το οποίο αφενός θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού χώρου (ΠΕ Στρατιάς και ΠΕ ΑΣΔΕΝ) και αφετέρου θα προσφέρει αυξημένες δυνατότητες στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, καλύπτοντας με τους κινητούς ανταποκριτές επικοινωνιακές ανάγκες μέχρι το κατώτατο επίπεδο διοίκησης.

Σε γενικές γραμμές με την υλοποίηση της Β’ Φάσης επιτυγχάνεται:

• Η πύκνωση του υπεραστικού δικτύου με εγκατάσταση επιπλέον
υπεραστικών κόμβων, για να αυξηθεί ο βαθμός επιβιωσιμότητας του δικτύου και να επιτευχθεί η επιθυμητή διαθεσιμότητα.
• Η αύξηση των σημείων διοίκησης και ελέγχου του δικτύου (SEP, OSC)
λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των κόμβων του συστήματος.
• Η κάλυψη των αναγκών όλων των Σχηματισμών – Μονάδων και
ανεξάρτητων Υπομονάδων, με την εγκατάσταση επιπλέον αριθμού κόμβων.
• Η αύξηση του αριθμού των συνδρομητών του συστήματος και της ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων (μέχρι 2Mb/s).
• Η διατήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος υλικού του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ»
• Η ενσωμάτωση στο ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» υποσυστήματος κινητών ανταποκριτών (Single Channel Radio Access), οι οποίοι θα έχουν απόλυτη
ελευθερία κινήσεων στο σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων, χωρίς απώλεια
της επικοινωνίας με προϊστάμενα και υφιστάμενα κλιμάκια.Ένας κινητός ανταποκριτής (SCRA), αποτελείται από:

 1. Σταθμό ασυρματικής σύνδεσης (RAP), που χρησιμοποιείται για την τοπική μεταγωγή των ανταποκριτών, καθώς επίσης και τη σύνδεσή τους στο υπεραστικό δίκτυο του Συστήματος.
 2. Αριθμό συσκευών τερματισμού (MST), για χρήση από τους ανταποκριτές που ενεργούν σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων περίπου από το Σταθμό Ασυρματικής σύνδεσης (RAP).

• Αντικατάσταση του πολυδιαυλικού συστήματος «ΑΠΟΛΛΩΝ» (ΣΕΖΜ
παλαιότερης μορφής), του οποίου η συντήρηση και η υποστήριξη σε
ανταλλακτικά είναι δυσχερής και έχει μικρό βαθμό επιβιωσιμότητας και
κινητικότητας, με ταυτόχρονη επέκταση του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».

Το ΣΕΖΜ Ερμής αντικατέστησε το ΣΕΖΜ Απόλλων το οποίο υπηρετούσε στον ΕΣ από το 1982, και παρά την ηλικία του, ήταν ένα αξιόπιστο σύστημα πολυδιαυλικών επικοινωνιών.

Σύστημα κινητών ανταποκριτών SCRA

Το υποσύστημα κινητών ανταποκριτών του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» είναι γνωστό με την ονομασία SCRA (Single Channel Radio Access). Το SCRA είναι ένα κινητό, ψηφιακό, τακτικό σύστημα επικοινωνιών, πλήρως ενσωματωμένο στο δίκτυο του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» με δυνατότητες εφαρμογής ηλεκτρονικών αντιμέτρων (τεχνική αναπήδησης συχνότητας) και κρυπτογράφησης, στην εκπεμπόμενη πληροφορία από και προς τους κινητούς ανταποκριτές. Το SCRA εξασφαλίζει στους κινητούς ανταποκριτές, επικοινωνιακή υποστήριξη ισότιμη (από πλευράς παρεχόμενων υπηρεσιών) με αυτήν των σταθερών ανταποκριτών του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ», χρησιμοποιεί το ίδιο με αυτούς σύστημα αριθμοδότησης και επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας ¨εν κινήσει¨ μέσω των MSTs. Το SCRA αναπτύσσεται τοπολογικά με διαφορετικούς τρόπους, οι κυριότεροι των οποίων είναι:

 • Κύρια Τοπολογία-Βασική Ανάπτυξη. Στη βασική αυτή περίπτωση το SCRA επικοινωνεί με το βασικό κορμό του δικτύου ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» μέσω μικροκυματικών ζεύξεων με οποιοδήποτε υπεραστικό κόμβο του δικτύου.
 • Αυτόνομη Τοπολογία-Ανεξάρτητη Ανάπτυξη. Στην περίπτωση αυτή το SCRA λειτουργεί αυτόνομα εξαιτίας είτε αδυναμίας αποκατάστασης επικοινωνίας με υπεραστικό κόμβο του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ», απώλειας ή διακοπής σύνδεσης που έχει ήδη επιτευχθεί προγενέστερα είτε ανάπτυξης αυτόνομων συστημάτων, στο πλαίσιο διεθνών ειρηνευτικών αποστολών, τα οποία υποστηρίζουν αριθμό κινητών ανταποκριτών που προσαρτώνται σε αυτό. Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν, εφόσον αναπτύσσονται δύο ή περισσότερα συστήματα RAP (αυτόνομα), αυτά να επικοινωνούν μεταξύ τους και έτσι να υφίσταται δυνατότητα σε κάθε κινητό ανταποκριτή να επικοινωνεί είτε με κινητούς ανταποκριτές του ίδιου ή του άλλου συστήματος που αναπτύχθηκε, χωρίς να απασχολούνται πόροι του κυρίως συστήματος.
Κεραία του Σταθμού Ασυρματικής Σύνδεσης (RAP), μια προσθήκη που έγινε κατά την Β’Φάση του ΣΕΖΜ Ερμής.

Διάταξη του SCRA

Κάθε κινητός ανταποκριτής συντίθεται από σειρά συσκευών και καλείται Τερματικό Κινητού Ανταποκριτή (MST: Mobile Subscriber Terminal). Κάθε MST προσαρτάται σε μία ιεραρχικά ανώτερη επικοινωνιακή διάταξη, η οποία συλλέγει την κίνηση πολλών MST’s από την ίδια εδαφική περιοχή. Η διάταξη αυτή καλείται RAP (Radio Access Point) ή Σημείο Ασυρματικής Πρόσβασης. Κάθε RAP με τη σειρά του συνδέεται (επικοινωνεί) με μικροκυματική ζεύξη με το σύστημα «ΕΡΜΗΣ». Η εδαφική περιοχή (εμβέλεια) που καλύπτεται από ένα σταθμό RAP κυμαίνεται από 15-40 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδάφους.

To τερματικό του MST επί οχήματος ΜΒ 290GD.

Είδη επικοινωνιακής κίνησης του SCRA.

Στο SCRA διακρίνονται δύο είδη επικοινωνιακής κίνησης:

• Απευθείας κίνηση. Στην περίπτωση αυτή έχουμε MST’s που είναι
προσαρτημένα στο ίδιο RAP, απέχουν μεταξύ τους μικρή απόσταση και μπορούν να επικοινωνούν απευθείας χωρίς μεσολάβηση του RAP.

• Έμμεση (αναμεταδιδόμενη κίνηση). Μια διαφοροποίηση του
παραπάνω έχουμε στην περίπτωση που δύο MST’s είναι προσαρτημένα στο ίδιο RAP, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους απευθείας, λόγω απόστασης ή εδαφικής διαμόρφωσης. Στην προκειμένη περίπτωση το RAP διαδραματίζει ρόλο αναμεταδότη, μέσω του οποίου υλοποιείται η παραπάνω επικοινωνιακή απαίτηση.

• Εξωτερική κίνηση. Αποτελεί το πιο βασικό είδος κίνησης. Σε αυτή
MST’s διαφορετικών RAP’s επικοινωνούν μέσω μικροκυματικής ζεύξης των δύο συστημάτων RAP. Παράλληλα, κάθε MST επικοινωνεί με οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό ανταποκριτή μέσω του υπεραστικού δικτύου του «ΕΡΜΗΣ».

Επάνω: Γραφική Απεικόνιση της λειτουργίας των Κινητών Ανταποκριτών που αναπτήχθηκε στην Β’ Φάση του ΣΕΖΜ Ερμής.
Κάτω: Η κεραία του RAP.

Επιβιωσιμότητα του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ»

Η ανάπτυξη του συστήματος σε μορφή πλέγματος δίδει την δυνατότητα αποκατάστασης επικοινωνιακής επαφής μεταξύ δυο τυχαίων ανταποκριτών μέσω πολλών διοδεύσεων (διαφορετική δρομολόγηση). Η επιβιωσιμότητα του συστήματος θα αυξηθεί σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της Β’ φάσεως, οπότε ο κορμός του δικτύου θα πυκνώσει με την εγκατάσταση των 19 επιπλέον υπεραστικών κόμβων (TRUNK NODES).

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας του ακόμη και σε περίπτωση ταυτόχρονης καταστροφής και του 50 % των κόμβων. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα εξακολουθεί να εξυπηρετεί τους ανταποκριτές. Η επιβιωσιμότητα του αυξάνει ακόμη περισσότερο εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κάθε υπεραστικός κόμβος μπορεί να διασπαρθεί στην περιοχή ανάπτυξής του και να αλλάζει συνεχώς θέσεις.

Οι μεταγωγείς του συστήματος έχουν δοκιμασθεί και δύνανται να διασυνδέονται μεταξύ τους εκμεταλλευόμενοι φορείς οπτικών ινών ή δορυφορικών επικοινωνιών.

Δυνατότητες Διασύνδεσης

Το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» έχει δυνατότητα διασύνδεσης:

• Με το Ενοποιημένο Σύστημα Επικοινωνιών ΝΑΤΟ.

• Με το ΕΣΕΕΘΑ, το διακλαδικό δίκτυο οπτικών ινών που διατρέχει το σύνολο σχεδόν του ηπειρωτικού και του νησιωτικού χώρου και μέσω του οποίου διασυνδέεται το σύνολο των τερματικών διατάξεων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

• Με το δίκτυο του ΟΤΕ.

• Με ανάλογα συστήματα επικοινωνιών Ζώνης Μάχης άλλων χωρών

Γραφική απεικόνιση του ΣΕΖΜ Ερμής σε συνδυασμό με κυκλώματα του ΟΤΕ.
Πηγή: https://vdocuments.site/ermis.html

Διοίκηση, έλεγχος και συντήρηση

Η διοίκηση και ο έλεγχος του συστήματος πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα:

• Το πρώτο επίπεδο υλοποιείται με την ομάδα Διοίκησης και Ελέγχου του Συστήματος (SEP: System Executive and Planning). Η ομάδα αυτή ελέγχει όλο το δίκτυο.

• Το δεύτερο επίπεδο υλοποιείται με τις ομάδες ελέγχου περιοχής (OSC: Operating System Control). Οι OSC ελέγχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό κόμβων (υποδίκτυο) και υπακούν στις εντολές του SEP.

• Το τρίτο επίπεδο διοίκησης και ελέγχου υλοποιείται σε καθένα κόμβο χωριστά (FC: Facility Control). Η ομάδα ελέγχου αυτού του επιπέδου είναι οι χειριστές του κόμβου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή του λειτουργία. Ο άμεσα προϊστάμενός τους είναι ο OSC της περιοχής (του υποδικτύου) στην οποία ανήκει ο κόμβος.

Γραφική αναπαράσταση των υπεραστικών κόμβων (ΤΝ), των υπόλοιπων κόμβων, τα επίπεδα ελέγχου, καθώς και οι κινητοί ανταποκριτές (RAP,MST).

Διοικητική Υπαγωγή ΣΕΖΜ Ερμής

Υπεύθυνο όπλο για την ορθή λειτουργία, εκπαίδευση και συντήρηση του ΣΕΖΜ Ερμής είναι το όπλο των Διαβιβάσεων.

 • Οι Μονάδες είναι εφοδιασμένες με τερματικά MST,
 • οι Υπομονάδες-Μονάδες ΔΒ του Σχηματισμού είναι εφοδιασμένες με Σταθμούς RAP και κινητούς κόμβους Σχηματισμών (Remote Subscribers).
 • Kαι οι Μονάδες ΔΒ των Μείζονων Σχηματισμών ελέγχουν τους υπεραστικούς κόμβους, τους αναμεταδότες και τις ομάδες ελέγχου περιοχής (OSC).

Τα τμήματα «Ερμής» οργανώνονται σε Διμοιρίες συνήθως, οι οποίες και ανήκουν στις Μονάδες ΔΒ.

Τι νέο έφερε το ΣΕΖΜ Ερμής

Οι καινοτομίες που έφερε το ΣΕΖΜ Ερμής, ειδικά η ανάπτυξη της Β’ φάσης του, είναι οι εξής:

 • Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στου Διοικητές των Μονάδων, καθώς και στα ΚΣΠΥ τους, να επικοινωνούν απευθείας όχι μόνο με τα αμέσως προϊστάμενα κλιμάκια (π.χ. Ταξιαρχία), αλλά και με πιο πάνω κλιμάκια (μέχρι και με το ΓΕΣ), ανάλογα της ανάγκης και των υφιστάμενων κατυθύνσεων.
 • Με το ΣΕΖΜ Ερμής, παρέχεται αυξημένη αντοχή όχι μόνο σε παρεμβολές, αλλά και σε αναμενόμενες καταστροφές των υπεραστικών κόμβων. Ακόμα και οι μισοί κόμβοι να καταστραφούν, τότε οι υπόλοιποι ενεργοί θα επωμιστούν το έργο των απωλεσθέντων.
 • Πλέον, το ΣΕΖΜ Ερμής είναι και κινητό, έχοντας με αυτόν τον τρόπο αυξημένη ευελιξία.
 • Η διασυνδεσιμότητά του με όλα τα υφιστάμενα και συμμαχικά συστήματα επικοινωνιών, επιτρέπει στον ΕΣ απόλυτη διακλαδικότητα.
 • Είναι σύστημα σύγχρονο, κι εύκολο στη χρήση.

Το ΣΕΖΜ Ερμής είναι σύστημα σύγχρονο, κι εύκολο στη χρήση, και είναι άξιος αντικαταστάτης του ΣΕΖΜ Απόλλων, το οποίο αποσύρθηκε οριστικά το 2010.

Μερικά παραδείγματα τακτικής χρήσης του.

Πριν την έλευση του ΣΕΖΜ Ερμής, η επικοινωνία μετάξυ μιας Μονάδας με ένα προϊστάμενο κλιμάκιο (π.χ. Σώμα Στρατού), γινόταν μέσω των Δικτύων Διοικήσεως του κάθε κλιμακίου (το ΣΕΖΜ Απόλλων δεν ήταν στο επίπεδο της Μονάδας). Δηλαδή, ο Δκτης της Μονάδος θα έπρεπε να μεταβιβάσει την πληροφορία στην Ταξιαρχία, η Ταξιαρχία στην Μεραρχία, και η Μεραρχία στο Σώμα Στρατού. Όλη η παραπάνω διαδικασία εκτός του ότι ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα, είχε και σοβαρό κίνδυνο να μην φτάσει ποτέ εκεί που έπρεπε εξαιτίας των αναμενόμενων παρεμβολών. Επίσης πέραν τούτου, η πληροφορία θα έφτανε στον προορισμό της «αλλοιωμένη» εξαιτίας της ύπαρξης πολλών ενδιάμεσων ανταποκριτών.

Με την ύπαρξη όμως του ΣΕΖΜ Ερμής, ο κάθε Διοικητής έχει τη δυνατότητα να «σηκώσει» το «ακουστικό» του MST, να καλέσει τον αριθμό που επιθυμεί, και να μιλήσει απευθείας όχι μόνο με το Σώμα Στρατού, αλλά ακόμα και με το ΓΕΣ. Κι όλα αυτά εν κινήσει, χωρίς να χρειατεί να μεταβεί σε κάποιον προκαθορισμένο χώρο. Πέραν της άμεσης επικοινωνίας, η επικοινωνία θα είναι και full duplex, όπως της τηλεφωνίας του ΟΤΕ ή του κινητού μας τηλεφώνου, κι όχι half duplex, όπως των σταθμών ασυρμάτου.

Οι καινοτομίες όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς πλέον η Μονάδα (για παράδειγμα), θα μπορεί να στείλει στο ΓΕΣ και δεδομένα όπως φωτογραφίες και βίντεο από το πεδίο της μάχης, προσφέροντας έτσι στο ΓΕΣ (ή στον κάθε ενδιαφερόμενο) οπτικοακουστικές σχεδόν «live» πληροφορίες.

Με την ύπαρξη όμως του ΣΕΖΜ Ερμής, ο κάθε Διοικητής έχει τη δυνατότητα να «σηκώσει» το «ακουστικό» του MST, να καλέσει τον αριθμό που επιθυμεί, και να μιλήσει απευθείας όχι μόνο με το Σώμα Στρατού, αλλά ακόμα και με το ΓΕΣ.

Επίλογος

Για να μην μακρυγορούμε, θα δώσουμε ένα απλοϊκό παράδειγμα για να καταλάβει ο οποιοσδήποτε την αξία του ΣΕΖΜ Ερμής.

Το ΣΕΖΜ Ερμής ισοδυναμεί με μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, της οποίας οι χρήστες έχουν όλοι σύγχρονα «smartphones» με δυνατότητα ανταλλαγής εικόνων, ήχου, και βίντεο. Μόνο που τα κινητά τηλέφωνα είναι τα MSTs, οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι οι κόμβοι και τα RAPs, και τα κέντρα κινητής τηλεφωνίας είναι τα SEPs και τα OCSs. Κι όλα αυτά κρυπστασφαλισμένα, με απόλυτη διασυνδεσιμότητα με λοιπά εθνικά/συμμαχικά δίκτυα, και με τρομερή αντοχή σε παρεμβολές.