Από 1 έως 5 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα, συνεδριάσεις τεσσάρων ομάδων εργασίας του προγράμματος ΝΑΤΟ με τίτλο «Federated Mission Networking-FMN». Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν συνολικά 147 στελέχη που προέρχονταν από κράτη-μέλη και εταίρους της Συμμαχίας. Το πρόγραμμα FMN αποσκοπεί στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής κατά τις δραστηριότητες ΝΑΤΟ.