Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ανακοίνωσε ότι στις 23 Μαΐου προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια και εν συνεχεία υποστήριξη 41 ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς προσωπικού.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης, θα βαρύνει το υποπρόγραμμα «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού» του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρωμών και Παραλαβών Αμυντικού Υλικού, όπου υφίσταται προγραμματισμένη από το ΣΑΓΕ χρηματοδότηση (με αύξοντα αριθμό προτεραιότητας 18) και έχει υποβληθεί αρμοδίως απαίτηση προέγκρισης χρηματοδότησης, θα ανέλθει σε € 16.020.000. Οι κατ’ έτος καταβολές είναι:

2018: € 3.385.562

2019: € 4.068.500

2020: € 4.118.500

2021: € 4.097.438

2022: € 350.000

Η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να παρέχει αρχική εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης, εξασφάλιση επιχειρησιακής διαθεσιμότητας για 15 έτη χρήσης, παροχή αρχικής υποστήριξης 7 πρώτων ετών κ.ά. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 26η Ιουλίου 2018.