Στις 9 Νοεμβρίου η ΑΣ∆ΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια 50 νέων, φορητών θερμικών διοπτρών παρατήρησης (μονόκυαλα) «στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Κριτήριο επιλογής, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι της τάξεως των € 367.741,94, χωρίς να συνυπολογιστεί ο ΦΠΑ. Ο σχετικός διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά, ενώ η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έχει οριστεί η 14η Δεκεμβρίου του 2020. Η ενίσχυση του Ελληνικού Στρατού με σύγχρονες διόπτρες παρατήρησης είναι θετική εξέλιξη, αλλά αυτές οι μικρές και αποσπασματικές προμήθειες θα έπρεπε να κατηγοριοποιηθούν (με βάση τις συνολικές ανάγκες) και να αποτελέσουν αντικείμενο ενός μακροχρόνιου προγράμματος. Έτσι και ο Ελληνικός Στρατός θα είχε στη διάθεση του σύγχρονα μέσα παρατήρησης, αλλά και θα επιτυγχάναμε οικονομίες κλίμακας.