Στις 14 Ιανουαρίου η Πολεμική Αεροπορία προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό (δείτε ΕΔΩ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την εν συνεχεία υποστήριξη των κινητήρων ΑΕ-3007A1P των τεσσάρων (4) αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου EMB-145H EriEye και των κινητήρων AE-3007A3 των δύο (2) αεροσκαφών μεταφοράς υψηλών προσώπων ΕΜΒ-135LR/BJ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι € 9.796.993 (χωρίς κρατήσεις) ή € 10.412.114 (με κρατήσεις). Η δαπάνη ανά έτος έχει κατανεμηθεί ως εξής: € 2.475.000 το πρώτο έτος, € 2.565.000 το δεύτερο έτος, € 2.655.000 το τρίτο έτος και € 2.717.114 το τέταρτο έτος. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 24η Φεβρουαρίου του 2022 και η αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία η 10η Μαρτίου του 2022.