Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με κέρδη για τις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία. Αρχικά, αποφασίστηκε ότι τα κράτη-μέλη θα διαμοιράζονται ισότιμα τα βάρη. Και θα συμβάλλουν στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μέσω μετεγκατάστασης ή οικονομικής συνεισφοράς ή παροχή προσωπικού ή με μέτρα για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Να σημειωθεί ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υποχρεωθεί να πραγματοποιήσει μετεγκαταστάσεις (πλην ενός ελαχίστου ετήσιου αριθμού). Επίσης, αποφασίστηκε και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας ασύλου, με μια κοινή διαδικασία σε ολόκληρη την ΕΕ. Η συμφωνία εισάγει επίσης υποχρεωτικές διαδικασίες στα σύνορα, με σκοπό να αξιολογηθεί γρήγορα, στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, εάν οι αιτήσεις είναι αβάσιμες ή απαράδεκτες.