Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανικός Στρατός βρίσκεται σε φάση ένταξης σε υπηρεσία των αυτοκινούμενων πυροβόλων M-109A7, στο κέντρο εκπαίδευσης Camp Ripley η 1η Μοίρα του 125ου Συντάγματος Πυροβολικού αξιολογεί μια βελτιωμένη έκδοση του M-109A6 Paladin, η οποία διαθέσει βελτιώσεις στο όχημα, τον πύργο και στο σύστημα πέδησης και κίνησης με στόχο την αύξηση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ αστοχιών (MTBF : Mean Time Between Failures) κατά 40% τουλάχιστον, έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο διαθεσιμότητας των πυροβόλων. Επιπλέον στόχος είναι η μείωση του μέσου χρόνου επισκευής (MTTR : Mean Time To Repair) κατά 50% τουλάχιστον. Μια από τις βελτιώσεις είναι και η μόνιμη ενσωμάτωση στο πυροβόλου υπολογιστή με λογισμικό αυτόματου ελέγχου και κατάδειξης αστοχίας, κάτι που επιτρέπει την ταχύτατη και ορθή διάγνωση.