Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Φραγγίδης με θέμα «Είστε υπέρ της Έρευνας στα Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ);», ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, Αλκιβιάδης Στεφανής, έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα οποία συμμετέχει το ΥΠΕΘΑ, δια μέσου των φορέων του (δείτε ΕΔΩ):

(1) CAMELOT (Advanced multidomain Environment and live Information Technologies), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 132.501 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 30-4-2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ.

(2) SAFERS (Structured Approaches for Forest fight Emergencies in Resilient Societies), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 80.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 1-10-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ.

(3) RESPOND-A (Next Generation equipment tools and mission critical strategies for first responders), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 86.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 1-6-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ.

(4) STRATEGY (Streaming Validating Interoperability Crisis Management), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 128.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 1-9-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ.

(5) EFFECTOR (Maritime Situational Awareness at Strategic and Tactical Operations), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 240.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 1-4-2022. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΝ/Α4.

(6) ROBORDER (Autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 305.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 28-2-2021. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΔΒ και ΓΕΝ.

(7) CERTCOOP (Trans-European and Greek CERTs collaboration project), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 170.344 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 31-04-2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ.

(8) CIVILnEXt (Next generation of information systems to support EU external policies), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 232.312 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 01-03-2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ.

(9) OCEAN2020 (Open Cooperation for European awareness), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 200.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 01-4- 2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΝ.

(10) MEDEA (Mediterranean practitioners network capability building for effective response to emerging security challenges), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 125.000€, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 01-04-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ.

(11) PANTAP (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 90.000€, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 06-9-2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΝ/ΣΝΔ.

(12) e-MASS (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 184.700€, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 01-6-2021. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ.

(13) SAFE-TRANS (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 171.500€ με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 01-6-2021. Φορέας υλοποίησης: ΕΜΥ (ΓΕΑ).

(14) ARESIBO (Augmented Reality Enriched Situation awareness for BOrder security), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 360.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 31-5-2022. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΝ.

(15) ANDROMEDA (An EnhaNceD InfoRmatiOn Sharing EnvironMent for BordEr CommmanD, Control and CoordinAtion Systems), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 248.750 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 28-2-2021. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΝ.

(16) INCLUDING (INnovation CLUster for raDlological and Nuclear emerGencies), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 242.500 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 31-7-2024. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ, ΕΔΛΟ και η ΣΝΔ (ΓΕΝ).

(17) RESILOC (Resilient Europe and Societies by Innovating Local Communities), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 240.312,50 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 12-6-2022. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΕΘΑ και ΣΝΔ (ΓΕΝ).

(18) SOLOMON (Strategy Oriented analysis Of the Market forces in EU defense), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 68.875 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 31-5-2021. Φορέας υλοποίησης: ΣΝΔ (ΓΕΝ).

(19) ΝΑV/ΜΑΤ (Naval Material Failures), συνολικού Π/Υ 180.000€ για το ΥΠΕΘΑ, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 1-3-2023, με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας) και φορέα υλοποίησης: ΣΝΔ (ΓΕΝ).

(20) ΑV/ΙCΟΜ (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ) Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 211.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 3-2-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΕΣ.

(21) PROTECT (Innovative Industrial Materials with Advanced Multifunctionality), (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 200.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 28-1-2023. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ και 700 ΣΕ.

(22) PICTUM, (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), συνολικού Π/Υ 105.000€ για το ΥΠΕΘΑ, προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 16-6-2023 και φορέα Υλοποίησης: ΣΝΔ (ΓΕΝ).

(23) LOTUS (Low Observable Tactical Unmanned air System), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 367.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 17-3- 2024. Φορείς υλοποίησης: ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ και ΓΕΑ/ΕΤΗΜ. Χρηματοδοτείται από το EDIDP/ISR/2019.

(24) ΤΗΟRΑΧ-D (Ειδικές Δράσεις Υδατοκαλλιέργειες- Βιομηχανικά Υλικά), Π/Υ για το ΥΠΕΘΑ 40.000 €, με προβλεπόμενο πέρας του προγράμματος, την 26-5-2023. Φορέας υλοποίησης: ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ.

Από τα προεκτεθέντα ερευνητικά προγράμματα, τα ΑΣΕΙ, ως φορείς του ΥΠΕΘΑ, συμμετέχουν σε έξι ερευνητικά προγράμματα, και ειδικότερα:

(1) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

(α) ΑRESIBO:Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 31 Μάιου 2019, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από την ΕΕ/HORIZON 2020, έχουν ήδη εισρεύσει 275.625,00€ στην αντίστοιχη μερίδα του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΛ) ΥΠΕΘΑ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 4.886,88€ που αφορούν σε κινήσεις.

(β) RESILOC:Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 12 Ιουνίου 2019, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από την ΕΕ/HORIZON 2020, έχουν ήδη εισρεύσει 180.234,37€ στην αντίστοιχη μερίδα του ΕΛ/ΥΠΕΘΑ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 3.403,29€ που αφορούν σε κινήσεις.

(γ) SOLOMON:Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 31 Μαΐου 2019, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από την ΕΕ/HORIZON 2020, έχουν ήδη εισρεύσει 41.324,00€ στην αντίστοιχη μερίδα του ΕΛ/ΥΠΕΘΑ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 2.734,20€ που αφορούν σε κινήσεις.

(δ) PICTUM:Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 16 Ιουνίου 2020, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από την Δράση «Ερευνώ-ΔημιουργώΚαινοτομώ» του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), έχουν ήδη εισρεύσει 41.872,64€ στην αντίστοιχη μερίδα του ΕΛ/ΥΠΕΘΑ και αναμένεται η υλοποίηση της δαπάνης από τη ΣΝΔ.

(ε) RADAR: Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 06 Σεπτεμβρίου 2018, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από την Δράση «Ερευνώ-ΔημιουργώΚαινοτομώ» του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), έχουν ήδη εισρεύσει 60.763,60€ στην αντίστοιχη μερίδα του ΕΛ/ΥΠΕΘΑ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 15.636,42€ για την προμήθεια εξοπλισμού-λογισμικού, 5.600,00€ για αμοιβή μελών ΔΕΠ και 1.841,73€ για κινήσεις και συμμετοχή σε συνέδριο. Εκδόθηκε απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) ύψους 18.700€ για αμοιβές ερευνητικού προσωπικού και αναμένεται η υλοποίηση της δαπάνης από τη ΣΝΔ.

(στ) NAVMAT: Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 01 Μαρτίου 2020, είναι διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), έχουν ήδη εισρεύσει 108.000,00€ στην αντίστοιχη μερίδα του ΕΛ και δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί δαπάνες. Εκδόθηκαν τέσσερις ΑΑΥ συνολικού ύψους 69.100 € για αμοιβές ερευνητικού προσωπικού και αναμένεται η ολοκλήρωση των δαπανών από τη ΣΝΔ.

(2) Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

(α) Δεν συμμετέχει επί του παρόντος σε κάποιο ενεργό ερευνητικό πρόγραμμα, διότι οι σχετικές ερευνητικές προτάσεις που εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής, δεν προκρίθηκαν κατά την αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες Επιτροπές των φορέων χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η ερευνητική της δραστηριότητα περιορίζεται σε προγράμματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο παρελθόν και οι οικονομικοί πόροι που αντιστοιχούσαν στη συμμετοχή της, βάσει των συμφωνιών επιχορήγησης (Grant Agreement), έχουν πλήρως αποδοθεί στο αρμόδιο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

(β) Στην παρούσα χρονική στιγμή έχουν υποβληθεί δυο (2) νέες προτάσεις (GGCS και AIRPLANE), στο πλαίσιο της δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και αναμένεται η αξιολόγησή τους από τον φορέα χρηματοδότησης.

(3) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.)

Δεν συμμετέχει επί του παρόντος σε κάποιο από τα προαναφερθέντα ερευνητικά προγράμματα. Εντούτοις, όμως, έχει εγκριθεί από το φορέα χρηματοδότησης, η συμμετοχή της στο ερευνητικό πρόγραμμα PALANTIR (HORIZON 2020) και έχουν αναληφθεί ενέργειες για την εξασφάλιση της αντίστοιχης χρηματοδότησης. Εν κατακλείδι, η ένταξη μιας πρότασης ερευνητικού προγράμματος, ήτοι η έγκριση της χρηματοδότησης, είναι αρμοδιότητα του φορέα χρηματοδότησης μέσω σχετικών επιτροπών. Στην παρούσα φάση, το σύνολο των ενεργών ερευνητικών προγραμμάτων που συμμετέχουν φορείς του ΥΠΕΘΑ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, το έτος 2019, αποδόθηκαν προς τα Γενικά Επιτελεία συνολικά 718.887,13€ και για τα έτη 2020 και 2021 έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διοίκησης Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΕΘΑ, βάσει της εισηγητικής έκθεσης Π/Υ 2021, η απόδοση ποσού 983.255,75€ τους προσεχείς μήνες.

Τέλος, θεμελιώδης αρχή της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη για την απρόσκοπτη συμμετοχή των φορέων του, πολλώ δε μάλλον των ΑΣΕΙ, σε κάθε ερευνητική δραστηριότητα, ώστε να επιτυγχάνεται, αφενός η εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα, όπως αυτές τίθενται από τους εκάστοτε φορείς, και αφετέρου η έγκαιρη εξασφάλιση της διαθεσιμότητας προσωπικού και μέσων από τα Γενικά Επιτελεία για την υλοποίησή τους.