Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (η ανακοίνωση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», δείτε ΕΔΩ) ότι προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης για την προμήθεια 12 μεταχειρισμένων Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης Μηχανικού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Η δαπάνη της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί  από πιστώσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ). Το εκτιμώμενο ανώτατο συνολικό ποσό ανέρχεται στα € 24 εκατομμύρια, το οποίο θα καταβληθεί εντός τετραετίας σε τέσσερις ισόποσες δόσεις. Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής έχει οριστεί η 19η Μαρτίου του 2024. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη (επαναληπτική) προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Η πρώτη προκήρυξη έγινε στις αρχές Οκτωβρίου του 2022 και προφανώς υπήρξε άγονη.