Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση, με θέμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System-MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού», το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ανακοίνωσε ότι μετά τη ματαίωση του προγράμματος, στις 18 Αυγούστου, λόγω μη συμμετοχής καμίας εταιρίας, το ΓΕΑ (Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας) έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία τροποποίησης της ΠΕΔ (Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων) του εν λόγω προγράμματος. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα διενεργηθεί τεχνικός διάλογος με την κατασκευάστρια εταιρεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 31 του Ν.3978/11 (Α’ 137). (δείτε ΕΔΩ)

Περαιτέρω, για την υποστήριξη του Συστήματος Αποστολής (Mission System) και του συναφούς εξοπλισμού των αεροσκαφών, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο σύναψης νέας σύμβασης, κατόπιν αναθεώρησης της προαναφερθείσας ΠΕΔ, ενώ για την υποστήριξη των αεροσκαφών ΕΜΒ-145Η και των κινητήρων του, έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση και επίκειται η έκδοση εντολών διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων υποστήριξης, μια για το αεροσκάφος και μια για τους κινητήρες.

Τέλος, έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την αξιοποίηση του ποσού των $ 5.344.300,18, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον προμηθευτή, στο πλαίσιο της Τροποποίησης υπ’ αριθμό 3 της Κύριας Σύμβασης 022Α/99, ενώ στην παρούσα φάση εκκρεμεί η γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους), σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών ως προς τον άμεσο υπολογισμό και την επιβολή στον προμηθευτή τόκων δικαιοπραξίας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου επί του 50% του ανωτέρω ποσού, που καταβλήθηκε ως προκαταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο, τα έτη 1999-2000, στο πλαίσιο των προβλέψεων της συγκεκριμένης σύμβασης.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό € 83.106.034,78 (μαζί με τους φόρους και τις προβλεπόμενες κρατήσεις, € 78.000.000 το καθαρό ποσό) και θα είχε διάρκεια τέσσερα (4) έτη (καταβολή της δαπάνης ισόποσα ανά έτος).